TERUG

Parenteel van Jan Sissing

1 Jan Sissing , wedman sinds circa 1620, is geboren omstreeks 1580.

Citaat van J.Th. Tjadens:
'Een Jan Sissingh treedt vanaf circa 1620 op als wedman. Een zoon Hindrick is niet in verband met deze Jan gevonden. Maar waar vermeldingen van Jan als redger opvolgen op die van de wedman Jan, is het niet ondenkbaar dat we hier met grootvader en kleinzoon te maken hebben.
In de Ontvangsten en Uitgaven van de Diakonie van de kerk van Farmsum werd in de jaren 1651-1658 een Jan Sissinck aangetroffen. Deze was wedman en zal als zodanig begin 1651 zijn aangesteld als opvolger van de rond die tijd overleden Peter Tonnys. Op 30-12-1658 is sprake van 'onse olde wedman Jan Sissink'. Of hiermee bedoeld werd dat hij al op leeftijd was of dat hij een andere baan had gevonden, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de functie van wedman een bijbaan was, het jaartractement bedroeg slechts 5, . Wel werd er apart betaald voor 'upsegginge en daegementen'. In 1655 en 1656 werd aan Jan Wedman geld betaald voor het leveren van wijn voor het Avondmaal; een verwijzing naar het echte beroep van deze Jan? Wedman Jan Sissink zou een broer van Hindrick geweest kunnen zijn. Mogelijk was hij de vader van:
1.Jurjen Sissinck, van Farmsum,
tr.1. (procl. 16/23/30 7 1676) Appingedam Lisebeth Luies, ged. Appingedam 18-03-1655, dr. van Luie Sierts (Collenborch), bakker, en Sioucke Alberts. Zij was wed. van Cornelis Ouwens, zn. van Ouwe Cornelis.
Op 11-06-1677 werd Jurjen Sissinck burger van Appingedam. Op 02-07-1676 werd hij in het bakkergilde geaccepteerd voor het halve gilde, voor 80 Car.Gl. met 12 Rijxdaler, omdat hij sijn ampt hier niet geleerd heeft, met 4 gl. wasgeld, 1/2 kroespul en jongerman zijn. In 1680 wordt hij genoemd als vaandrig en olderman. tr.2. Appingedam (procl. 7/14/21 1 1683) Aeltien Jans, van Nansum.
Uit het 1e huwel.:
1. Lysbet, ged. Appingedam 13-05-1677 2. Luy, ged. Appingedam, 29-09-1680
Uit het 2e huwel.:
3. Jan, ged. Appingedam 14-11-1683  4. Jan, ged. Appingedam 21-03-1686 (Vader Jurrien heet bij deze inschrijving gasthuisvoogt.
2.Margaretha Sissink, van Farmsum,
tr. Appingedam (procl. 13/20/27 1 1684) Onno Meyer, beroepen predikant tot Solwert en Marsum, ged. Appingedam 24-08-1656, zn. van Theodorus Meiers, praeceptor Latijnsche school en Wobbichijn. Ds. Meijer werd in Solwerd en Marsum opgevolgd door Arius Sissingh (IV.e.)
3. Hindrick Sissick, j.m. van Farmsum, sergeant onder d'H Capitein Arnoldus Werumeus, tr. Delfzijl 12-04-1676 Jantjen Pieters, wed. van Jacobus Langius, wedman.'
Kind van Jan Sissing:

 Hendrik Sissing, geboren in 1610 in Farmsum, Delfzijl (Gr)  

Hendrik Sissing is geboren in 1610 in Farmsum, zoon van Jan Sissing. Hendrik is overleden op 11-08-1660 in Farmsum, 50 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, in 1632 in Farmsum met
Lamme Meinderts, 17 jaar oud, geb 1615, overl 1660 in Farmsum, 45 jaar oud.

 'Hij had een naam en tijdgenoot, die in 1630 in Zuidlaren genoemd wordt met een huishouding van 5 personen en die in hetzelfde jaar een volle erve aangaf voor de grondschatting. Een (andere?) Hindrick Sissinge tr. Peize (ot Zuidlaren) 1638 met Berentijn Derkx, van Peise.
Van deze laatste Hindrick is nageslacht bekend.
Overleden op 11-08-1660 te Farmsum. Volgens Robert Sissingh overleden in 1660, volgens J.Th. Tjadens echter voor 1640: Lamme Meinderts. Zij hertrouwde met Coop Eelts, zoon van Eelt Wijpkens, als wiens huisvrouw Lamme op 09-02-1640 met attestatie van Slochteren naar Noordbroek komt. Volgens een acte uit 1645 woonden Coop en Lamme op Stootshorn. Op 10-09-1660 verkoopt Lamme Meinders, wed. Coop Eeltz, samen met haar zoon Jan Sissing, aan Aeltien Sijghers, wed. ds. Uphuis te Finsterwolde 5 koopbrieven van land d.d. 23-01-1639, 02-01-1629, 13-10-1639, 09-10-1642 en 06-11-1644.


Johan Sissing(Sissingha) 1364-1400: Jonkheer te Groningen, geliefd en heel rijk, was heel gul en van aanzien, bekend om zijn forse baard. Niemand wist waar hij vandaan kwam of hoe hij aan zijn fortuin was gekomen, tot op heden is dat onbekend gebleven. Hij huwde met NN Klencke von Drakengurg. Rond 1400 moest hij weer eens, zoals vaker, voor zaken langere tijd naar het buitenland, soms bleef hij dan een half jaar of langer weg, niemand wist waarheen. Deze keer verdween Johan echter spoorloos... In 1400 werd Klaus Stortebeker, een beruchte piraat, gevangen genomen, tesamen met zijn rechterhand en 40 mannen die bij hem in dienst waren. Ze werden ter dood veroordeeld, het vonnis werd voltrokken in september 1400 in Duitsland. Toen Klaus Stortebeker werd gearresteerd, had hij in zijn hand een beker met het opschrift: Ick, Jonker Sissinga / van Groninga / Dronk deze henza / In een flenza / door mijn kraga / in mijn maga. Er is heel veel onderzoek naar gedaan, en daaruit vloeide voort dat het hoogstwaarschijnlijk bij piraat Klaus Stortebeker gaat om de aanzienlijke Jonker Johan Sissinga uit Groningen, die nadien dan ook nooit meer gezien werd. Zijn vrouw noemde zich vanaf 1400 weduwe. Het mag wel aangenomen worden, dat van zijn kinderen de groninger familie Sissing afstamt, echter om dat vaststaand te kunnen bewijzen zouden er een paar meer generaties gevonden moeten worden.'

Kind van Hendrik en Lamme:

 Johan Sissing, geboren in 1635 in Farmsum (Gr)
Johan Sissing, rechter te Farmsum, Uitwyrda en Holwyrda,  geb 1635 in Farmsum, zoon van Hendrik Sissing en Lamme Meinderts.  Gezindte: Ned.Herv. Johan is overleden in 1714 in Farmsum, 79 jaar oud.  Johan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-09-1660 in Scheemda (Gr)  met Margaretha Hindriks Havestadt, 25 jaar oud, geb ca 1635 in Scheemda (Gr), dochter van  Mr. Hendrick Havestadt en Grietjen Udes. Margaretha  is overleden vr 1670, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 35 jaar oud, na 1670 met Catharyna NN.

'Op 23-02-1714 is hij nog in leven, als het echtpaar 300 gld. aan Natan Moses en Sara Abrahams leent. Kort hierna moet hij zijn overleden. Zijn nalatenschap wordt op 30-05-1714 door zijn zoons Henricus en Johan Sissink afgehandeld. Redger te Uitwierde/Holwierde, namens Johan Clant van Stedum op Nittersum. In 1705 wordt hij genoemd: "wegens de Heeren der Ommelanden tussen de Eems en Lauwers ten Delfzijl, redger". Hij trad op als landdagcomparant voor Uitwierde van 1677-1709 en zegelde met een wapen waarin een zandloper; helmteken een boom (kleuren onbekend).
Onder de landerijen die "de kosterije tot Holwyrde aengaende ofte organis soo oock koster is" tot opkomsten heeft, worden genoemd 2 grasen "soo Redger Sissing door versterf van Mr. Claes, Meester Rense als schoelmr., doch sonder kennisse van de Heeren Collatoren heeft in gebruijck gedaen". Van Jr. Eilco Clants kinderen kocht hij 15 grasen landes onder Holwyrde, voor 40, per gras. Borg stelde zich Eze Waldricks. Hij is als zwager van de bruid Teute Hendricks, wed. Luitien Oomkes, aanwezig bij haar HC d.d. 07-03-1664 met Andries Dercks van Risenbeek.
Op 30-05-1714 maken Hindericus en Johan Sissink, broers, afhandeling en scheiding van haer vader zall. nalatenschap. Johan ontvangt 'sijn vader zall. huis en schuire, staande tot Farmsum op eijgen grondt; 15 grasen en deimpten landt, liggende in vijff verscheiden stucken: vijff grasen bij de dijck, vier grasen "de bijljes" genaemt, 2 grasen "de kibbeldeimpten", twie deimpten "de karte deimpten" genaamt, alle gelegen onder Farmsum, met noch twie grasen tot Uitwijrda op de Valge gelegen, alsmede een half veer van Delfzijll op Embden'. Hindericus bekende 'van sijn broer D.E. Johan Sissinck met contante penningen tenvollen te zijn gecontenteert'. Zijn vaste goederen 'in de Scheemda ofte elders in den Oldambte gelegen' worden aangeslagen op 25-09-1719. De beschrijving der renten actien en schulden zal duren tot 12 november, maar werd pas 19-04-1720 definitief gesloten. Er waren nogal wat schuldeisers. Zo heeft Ds. Hermannus Meijer in Scheemda nog f 92 achterstallige grondpacht te vorderen, Tiaart Roelfs (ook te Scheemda) krijgt nog f 29 wegens klokluiden en stellen en Jacob Gyll, schoolmeester in Eexta heeft nog f 9.16.0 aan achterstallig schoolgeld tegoed. Zijn broer, de rekenmeester Jan Sissinck tot Farmsum laat, in qlte, f 1875, aantekenen, volgens "versegelde afcoopsbrief, met de renten van dien, Henric Sissinck in de Scheemda te citeren".
Ondertrouwd (1) op 11 08 1660 te Scheemda. Bij het te Scheemda opgemaakte HC, d.d. 11 8 1660 is voor hem zijn moeder Lamme Meinderts aanwezig. Voor haar zijn aanwezig: Mr. Hendrick Gelder, broeder, Luytien Oomkes en Teitie Hindricks, Hero Tiabbes en Hester Hindricks als swagers en susters.'


Kinderen van Johan en Margaretha Hindriks:

1 Jan -  2 Henricus
Kind van Johan en Catharyna:
Johan, geb ca 1670, overl 1733 in Farmsum, plm 63 jaar oud.
Jan Sissing, rekenmeester  en convooimeester, geb 1660 in Farmsum, zoon van Johan Sissing en Margaretha Hindriks Havestadt. Jan is overleden in 1733, 73 jaar oud. Hij trouwde met Jacomina Kleijwerts.
Kind van Jan en Jacomina: Jan Sissing

Jan Sissing
, zoon van Jan Sissing en Jacomina Kleijwerts, trouwde op 06-08-1741 in Groningen (Gr)  met Egberdina Datama.
Kinderen van Jan en Egberdina:
1 Margaretha Wilhelmina -   2 Jan  -  3 Gerardus

Henricus Sissing, organist te Scheemda,   geb ca 1665 in Farmsum,zoon van Johan Sissing en Margaretha Hindriks Havestadt,  is overl 13-12-1719 in Scheemda, plm 54 jaar oud.  Henricus:
(1) trouwde, plm 24 jaar oud, op 21-04-1689 in Westerlee (Gr) met Grietje Andries van Rysbeeck (ook genoemd Grietje Geldren), geb in Scheemda,  ged 18-02-1666 in Scheemda, overl 23-02-1710 in Scheemda, 44 jaar oud.
(2) trouwde, plm 45 jaar oud, op 19-02-1710 in Nieuwolda (Gr)  met Grietje Jacobs Mulder, ged 03-09-1674 in Nieuwolda en  overl 14-05-1716 in Scheemda, 41 jaar oud.
  het oudste kerkorgel van Nederland, afkomstig van de N.H. kerk in Scheemda,
 gemaakt in 1526. Dit orgel hangt sinds 1874 in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Kinderen van Henricus en Grietje Andries:

1 Jan  -  2 Teitina  -  3 Margarita  -  4 Jan  -  5 Andries
6 Margaretha   -  7 Jan  -  8 Henrika  -  9 Hendrik

 

Kinderen van Henricus en Grietje Jacobs:
1 Frouke   -  2 Johannes  -  3 Jacobus Mutler
Teitina Sissing, geb 1692 in Scheemda, dochter van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck, ged 07-03-1692 in Scheemda,  trouwde (1), 22 jaar oud, op 29-04-1714 in Scheemda  met Abraham Houwingh,  geb in Groningen (Gr), overl 1728 in Scheemda.

 Zij trouwde (2)  op 37 jarige leeftijd op 17-02-1730 te Scheemda met Hayke Jacobs Rosevelt, geb in Oude Pekela (Gr), zoon van Jacob Allen en Geesjen Rosevelt.

'Bij hun HC, d.d. 17-02-1730 zijn voor hem aanwezig: zijn moeder Geesjen Rosevelt, Tonnys en Alle Jacobs, volle broers en Everhardus Rosevelt, volle oom. Voor haar zijn aanwezig: Andries Sissinck, 'organist alhyr ter plaatse' en Margrietjen Pieters Lant, broer en schoonzuster; Andries Sissinck tevens als sibbevoogd; Simon Derks, vreemde voogd, mede namens de principale voormont Derk Jans Houwink, over bruits voorkinderen.'

 
'Op 11-10-1731 dragen Hayko Rosevelt en Toitina Sissingh over aan hun broer en schoonzuster Andries Sissinck en Margrietjen Lants een gedeelte van hun hiemplaatse (waar verkopers behuisinge op staat) voor f 60, . Zwetten ten N. de pastorietuin, ten O. het Scheemder pastoriehof, ten Z. verkopers hiem en hof en ten W. de pastorielane. Op 06-03-1733 verklaren Hayko Jacobs en Toitina Sissinck schuldig te zijn aan hun broer de E. Hindrik Sissing schoolmr. tot Obergom f 300, , heerkomende van agt jaren achterstallige huijshuijre, zijnde jaarlijks f 25, en nog f 100, lening. Op 26-01-1734 verkopen Hayko Jacobs en Toitina Sissingh aan Harm Geerts en Grietje Jans hun behuizing te Scheemda. Prijs f 720, , voldaan door een verzegeling f 500, restant koopschat, plus een verzegeling f 200, , gecedeerd door Frouke Evers, wed. Otte Harkes. Borgen: Frouke Evers en Hindrick Sissinck, schoolmeester te Obergem.
Ondertrouwd (1) op 14-04-1714 te Groningen. Bij hun HC, opgemaakt op 09-05-1714 zijn voor hem aanwezig: Allert Willems Houwinck en Jans Houwinck, als broers. Voor haar zijn aanwezig haar vader en stiefmoeder.'

Kinderen van Teitina en Abraham:

1 Grietje   -  2 Grietje  -  3 Geesjen  -  4 Willemina
5 Henricus  -  6 Isaac  -  7 Aaltjen   -  8 Jakomina
Andries Sissing, organist, zoon van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck, is gedoopt op 02-01-1698 in Scheemda.  Andries:
(1) trouwde op 18-11-1725 in Scheemda  met Margaretha Pieters Pieters, geb in Godlinze (Gr),  overl 29-09-1739 in Eenum(Gr).
(2) trouwde na 1739 met Margaretha Landt, overl 29-09-1770 in Eenum.

'Op 30-03-1723 werd te Scheemda en dess. Hamrik, in plaats van de overleden H. Sissingh, verkoren tot organist de E. Andries Sissingh "sijnde van zijn leven en wandel en verder goede conduita". Uit de acte blijkt dat Andries bij zijn vader in de leer geweest is.
Op 27-01-1730 verpachten Andries Sissingh en zijn vrouw Margrieta Pieters Lant voor 9 jaar 11 deimten groenland in Eexterhamrik aan Matthies Tjackens en Hillechijn Claassens voor de som van 1895 Car.gld. en 15 st. Acte verleden voor pastor en kerkvoogden van Eexta . Het echtpaar koopt op 12-05-1730 van Ellegyn Jans, geads. met haar eheman Johannes Andries Stuur, een behuizing, schuur en hof met geboomten en plantagien in de Scheemda, gelegen op pastoriegrond en doende jaarlijks tot pacht f 4.10.0. Zwetten ten N. Dr. S. Veltman, ten O. en Z. de Nutlane en ten W. de Heere strate. Koopsom f 1050, .
Ondertrouwd op 17-10-1725 te Scheemda. Bij Hun HC d.d. 17-10-1725 waren voor hem aanwezig: Mr. Abraham Houwingh en Teilina Sissingh, zwager en zuster; Derk Wichers en Margrietje Sissingh, zwager en zuster; Hendrik Sissingh en Andriena Steenbargen, broeder en zwagerse; de E. rekenmeester J. Sissingh en vrou Jacomina Cleijwerts, oom en aangetrouwde moeij. Voor haar: Sicco Hindricks, voormond en Marchjen Hindricks ehel., neef en aangetr. nicht; de E. schatbeurder Remko Poppens als voogd; Jacobus Pieters en Albert Pieters als broeders.'

Kinderen van Andries en Margaretha Pieters:

1 Dieuwertje  -  2 Henderikus  -  3 Grietje  -  4 Pieter
Kinderen van Andries en Margaretha Landt:

1 Jakob  -  2 Jakob  -  3 Jan  -  4 Andries

Henderikus Sissing,  geb 03-12-1730 in Scheemda, zoon van Andries Sissing en Margaretha Pieters Pieters, is overl 09-05-1805 in Scheemda, 74 jaar oud,  
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 18-12-1763 in IJsselmonde  met Neeltje van der Giessen,  geb in IJsselmonde, overl 04-09-1772 in Scheemda.
(2) trouwde, minstens 42 jaar oud, na 1772 met Aagtje Laurens,  geb in IJsselmonde,  overl 19-03-1783 in Scheemda.
Kind van Henderikus en Neeltje:
 Andries
Kinderen van Henderikus en Aagtje:
1 Margaretha -  2 Laurens  -  3 Antje  -  4 Pieter
Laurens Sissing, geb 27-04-1777 in Scheemda, zoon van Henderikus Sissing en Aagtje Laurens,  trouwde, 41 jaar oud, op 02-12-1818 in Rotterdam (ZH)  met Helena van Raaij, 28 jaar oud, geb 1790 in Rotterdam (ZH), dochter van Cornelis van Raaij en Johanna Vrooman.
Antje Sissing, geb 01-08-1779 in Scheemda, dochter van Henderikus Sissing en Aagtje Laurens, trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1801 in Scheemda (Gr)  met Klaas Jans Bakker.
Pieter Sissing,  geb 1736,  ged 03-06-1736 in Scheemda (Gr), zoon van Andries Sissing en Margaretha Pieters,  is overl 28-11-1826 in Rotterdam (ZH), 90 jaar oud. Hij trouwde met Pieternella Giesen.

Kinderen van Pieter en Pieternella:
1 Andries  -  2 Pieter  -  3 Neeltje -  4 Anthonia
5 Dievertje  -  6 Anthonia  -  7 Neeltje

Margaretha Sissing,  geb 17-12-1699 in Scheemda, dochter van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck.  Margaretha:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 22-11-1719 in Scheemda met Derk Wichers Chercher, overl vr 1745.
 'Op 13 10 1729 werd aangetekend dat Derk Wichers en desselfs huisvrouw Margareta Sissinck als nieuws angestelde chercher en cherchersche bij de molen op 't Hogesant den eed daartoe staanden hebben gepraesteert. Bij de doop van een kind in 1730 wordt de vader genoemd 'kijker of opsiender bij de Molen'.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 31-01-1745 in Hoogezand met Evert Tonnis.
Kinderen van Margaretha en Derk Wichers Chercher:

1 Jacobus  -  2 Andries  -  3 Wigcher  -  4 Helena
Hendrik Sissing, schoolmeester te Obergum, geb 27-01-1704 in Scheemda, zoon van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck, is  overleden in Uithuizen (Gr). Hij trouwde, 20 jaar oud, op 02-02-1724 in Groningen (Gr)  met Andriena Steenbergen, 20 jaar oud, geb 1704 in Groningen (Gr), dochter van Andries Roelfs Steenbergen en Jantje Geerts - wonende te Groningen, Oudeweg. Zij is gedoopt op 24-08-1704 in Groningen (Gr) in de Grote Kerk, doopnaam Andrijna. 
Hendrik en Andrina  kwamen op 24-12-1755 met attestatie van Obergum naar Uithuizen.

'Hindrick Sissink en Andriena Andries kopen op 09-06-1725 van olderman Albert Jans en Lijsabet Jans 'seker huijs of twee kamers onder een dach met een hoffien daer achter ten Z. in de Pluimers ganck op vrij eigen grond gelegen'. Prijs f 400, . Zwetten ten N. de Pluimers ganck en ten Z. een vrije uitganck in de kleine ganck; ten O. en W. Luigien Jans. Op 02-03-1731 verkopen zij dit huis aan Christiaan Peters en Geertruid Tiaekes voor f 530, . De kopers blijven f 300, schuldig. Volgens een kantmelding draagt H. Sissinck deze vordering op 09-05-1739 over aan derden.'

Kinderen van Hendrik en Andriena:

1 Grietje  -  2 Hendricus  -  3 Jan  -  4 Lammechijn -  5 Andries
Hendricus Sissingh, schoolmeester en koster te Tinallinge, geb 10-09-1734 in Obergum(Gr), zoon van Hendrik Sissing en Andriena Steenbergen,  is overl 04-04-1784  in Tinalling , 50 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 21-03-1756 in Sauwerd (Gr) met Aafke Hindriks, 21 jaar oud, geb 26-06-1735 in Wetsinge (Gr), dochter van Hindrik Derks en Frouwke Sigers. Zij is ged 26-06-1735 in Sauwerd en overl in 1780 in Tinallinge, 45 jaar oud.

'Diaconieregister: H. Sissing, schoolmeester. Opbrengst collecte begrafenis 7 5. Rond 1760: Aanschrijving van U.A. Alberda van Menkema en Dijksterhuis, collator te Tinallinge aan Hendrikus Sissingh, schoolmeester en koster aldaar tot verbetering van diens onordelijk gedrag en  morsige woninge.'

Kinderen van Hendricus en Aafke:

1 Andries Henderikus  -  2 Derk Hendrikus  -  3 Dochter Sissing -  4 Frouwke Hendericus
5 Jan -  6 Henricus  -  7 Hendrik  -  8 Cornelis  -  9 Jacob
Andries Henderikus Sissing, dagloner geb in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks.  Andries:
(1) trouwde op 03-07-1791 in Warfhuizen  met Trientje Pieters, overl vr 1802 in Warfhuizen.
(2) trouwde op 20-11-1802 in Warfhuizen  met Geertje Willems,  geb in Leens.

Kinderen van Andries Henderikus en Trientje:
1 Henderikus Andries  -  2 Kornelis

Kind van Andries Henderikus en Geertje:  Grietje

Henderikus Andries Sissing,  geb 23-03-1800 in Warfhuizen (Gr), zoon van Andries Henderikus Sissing en Trientje Pieters,  trouwde, 24 jaar oud, op 19-07-1824 in Leens  met Geertje Boekholt, 25 jaar oud, geb 14-04-1799 in Leens , dochter van Arend Boekholt en Barteldina Elias.
Kinderen van Henderikus Andries en Geertje:

1 Aafke Andries  -  2 Henderikus Andries  -  3 Aafke -  4 Cornelie

Derk Hendrikus Sissingh, wedman,  geb 1750 in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks,   is overl 18-11-1841 in Ezinge (Gr), 91 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 22-06-1783 in Tinallinge met Trijntje Roelofs de Boer, 24 jaar oud,  winkelierster, 
geb 1759 in Kantens, dochter van Roelf Jans de Boer en Antje Berents,  is ged 06-02-1759 in Kantens,  overl vr 1841 in Ezinge, ten hoogste 82 jaar oud.

'Derk Sissing werd op 18-06-1783 tot wedman te Ezinge gekozen, als opvolger van de overleden Derk Hindriks de Vries.
Als zodanig bewoonde hij het rechthuis te Ezinge.'

Kinderen van Derk en Trijntje:

1 Hinderikus -  2 Hindrik  -  3 Antje
Hinderikus Derks Sissing, geb 02-03-1787 in Ezinge, zoon van Derk Hendrikus Sissingh en Trijntje Roelofs de Boer,  trouwde, 40 jaar
oud, op 06-10-1827 in Leens   met
Aaltjen Harms Bakker, 41 jaar oud, geb 06-08-1786 in Wehe(Gr), dochter van Harm Alles Bakker
en Anje Klaassens Bakker.

 Hindrik Dirks Sissingh, geb 24-06-1792 in Ezinge, zoon van Derk Hendrikus Sissingh en Trijntje Roelofs de Boer. Hij:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 17-04-1814 in Ezinge met Jeltje Johannes Boonstra, 23 jaar oud, geb 1791, dochter van Johannes Hielties Boonstra en Bouktje Reinders Steenhuisen. Jeltje overl vr 1844, ten hoogste 53 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 13-06-1844 in Ezinge   met Aagtje Piebes de Vries, 39 jaar oud,  geb 03-09-1804 in Grijpskerk,
dochter van Piebe Kornelis de Vries en Aagtje Kornelis.
Kinderen van Hindrik Dirks en Jeltje Johannes:
1 Hylke  -  2 Trijntje  -  3 Rudolf
Kind van Hindrik Dirks en Aagtje Piebes:  Henderika
Rudolf Hindriks Sissing
, geb 1815 in Ezinge, zoon van Hindrik Dirks Sissingh en Jeltje Johannes Boonstra,  trouwde, 28 jaar oud, op 03-11-1843 in Utingeradeel (Fr)  met Fettje Sytzes Hanzes, 21 jaar oud. Zij is geboren in 1822 in Oldeboorn (Fr), dochter van Sytze Jans Hanzes en Jacobjen Hanzes de Jong.

 Antje Derks Sissingh, geb 15-02-1802 in Ezinge, dochter van Derk Hendrikus Sissingh en Trijntje Roelofs de Boer, trouwde, 24 jaar
oud, op 08-05-1826 in Ezinge met
Willem Raammaker, 39 jaar oud,  geb 04-02-1787 in Groningen (Gr) , zoon van Harmanus
Raammaker en Jantje Jager.
Kinderen van Antje Derks en Willem:
1 Jantje  -  2 Harmannus  -  3 Willem  -  4 Henderika

 Frouwke Hendericus Sissing, geb 1767 in Tinallinge, dochter van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks,   is overl 20-11-1841 in Baflo,
 74 jaar oud. Zij trouwde met
Pieter Jans Bolhuis, dagloner,  geb in Bellingweer (Gr), zoon van Jan Geerts Bolhuis en Grietje Jans. Pieter  is overl vr 1841 in Baflo (Gr).
Kinderen van Frouwke Hendericus en Pieter Jans:

1 Jantje Pieters Sissing -  2 Henderikus Bolhuis
Jantje Pieters Sissing, geb 03-09-1786 in Tinallinge, dochter van Pieter Jans Bolhuis en Frouwke Hendericus Sissing,  is ged 10-09-1786 in Tinallinge,  overleden op 17-01-1856 in Den Andel, 69 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 23-09-1811 in Baflo met Jakob Arends Vos, 34 jaar oud,geb 31-03-1777 in Den Andel, zoon van Arent Boelens en Frouke Jacobs. Jakob  is overl 18-01-1843 in Den Andel, 65 jaar oud.
Kinderen van Jantje Pieters en Jakob Arends:
1 Arend  -  2 Elijzabeth
Arend Jakobs Vos, geb 14-02-1812 in Baflo, zoon van Jakob Arends Vos en Jantje Pieters Sissing, is overl 28-07-1895 in Den Andel, 83 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 01-02-1834 in Baflo  met Johanna Pouwels Dam, 19 jaar oud, geb 20-03-1814 in Wehe (Gr) en  is overl 21-12-1891 in Baflo, 77 jaar oud.
Elijzabeth Vos,  geb 1819 in Den Andel, dochter van Jakob Arends Vos en Jantje Pieters Sissing, trouwde, 33 jaar oud, op 28-06-1852 in Warffum  met Aardt Vredeling, 47 jaar oud,  geb 1805 in Nijkerk (Gld).

Henderikus Bolhuis, timmerman, geb 11-01-1789 in Baflo, zoon van Pieter Jans Bolhuis en Frouwke Hendericus Sissing,  trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1813 in Warffum   met Derkje Enjes Berghuis, 21 jaar oud, geb 21-11-1791 in Kantens, dochter van Enje Pieters Berghuis en Anje Jacobs, linnennaaister.

Henricus Sissingh , schoolmeester te Baflo, boerenknecht, later dagloner, geb 10-04-1769 in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks, is ged 16-04-1769 in Tinallinge, en  overl 20-07-1846 in Baflo, 77 jaar oud.  Henricus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-01-1793 in Baflo (Gr)  met Janna Hendriks, landarbeidster, 21 jaar oud, geb 1772 in Baflo, dochter van Hindrik Jans en Jantje Jans. Zij is ged 08-10-1772 in Baflo  en overl 09-10-1815 in Baflo, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 25-08-1816 in Baflo  met Pieterke Berends Hofman, landarbeidster 32 jaar oud, geb 15-11-1783 in Klein Maarslag (Gr) , dochter van Berend Popkes Hofman en Trijntje Peters Vos. Zij is ged 23-11-1783 in Mensingeweer en overl 02-04-1858 in Baflo, 74 jaar oud.

'In het jaar duizend achthonderd zes en veertig, den tweeentwintigsten der maand July, zijn voor ons Burgemeester ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Baflo, Arondissement Appingedam, Provincie Groningen, verschenen Ebemint Aldert Wolthuis, oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder, wonende te Baflo, geen bloedverwant van des overledene en Pieter Hendrikus Venhuizen, oud zesentwintig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Baflo, geen bloedverwant van den overledene, welke ons hebben verklaard: dat op den twintigsten der maand July, des jaars duizend achthonderd zes en veertig, des namiddags te twee uur, binnen deze gemeente, en wel te Baflo, is overleden Hendrikus Sissing, oud drieenzeventig jaren van beroep daglooner, laatst gewoond hebbende te Baflo, geboren te Tinallinge, zoon van wijlen Hendrikus Sissing, in leven schoolmeester en Aafke Hendriks, in leven ehelieden, gewoond en overleden te Tinallinge, eheman van Pieterke Berends dagloonster, wonende te Baflo. Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het overlijdens register dezes gemeente; en is deze akte nadat dezelve aan de aangevers was voorgelezen door dezelve nevens ons Ambtenaar van den Burgelijke Stand getekend.'

Kinderen van Henricus en Janna:

       
1 Henderikus  -  2 Jan Hendrikus  -  3 Hendrik Hendrikus

4 Aafke Hendriks  -  5 Jacob Henderikus -  6 Dina  -  7 Dirk Hendrikus  -  8 Dina

Kinderen van Henricus en Pieterke Berends:
  1 Derk  -  2 Berend -  3 Pieterke
Henderikus Sissingh, dagloner, geb 10-02-1793 in Baflo, zoon van Henricus Sissingh en Janna Hendriks, ged 17-02-1793 in Baflo, overl  03-10-1864 in Baflo, 71 jaar oud.  Henderikus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26-08-1816 in Baflo  met Eltje (Etje) Rengers Rijkels, dagloonster, 24 jaar oud, geb 1792 in Westernieland, dochter van Renger Rijkels en Eltjen Hindriks Stuit, ged 05-02-1792 in Westernieland, overl 20-05-1836 in Baflo, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 24-07-1841 in Baflo  met Albarta (Martha) Jacoba Geuzendam, 38 jaar oud,  geb 26-04-1803 in Bellingweer (Winsum), dochter van Daniel Geusendam, onderwijzer en Geertruid Sophia Fuik van Sijtzama.  
Albarta is overl  19-01-1848 in Baflo, 44 jaar oud.

Kinderen van Henderikus en Eltje Rengers:

1 Renger Rijkels  -  2 Henderikus Henderikus  -  3 Jan Hendriks   -  4 Etje Sissing -  5 Hendrikus
Kind van Henderikus en Albarta Jacoba: Wendela Sissing

Renger Rijkels Sissing , brievenbesteller en tuinman, geb 13-01-1817 in Warffum, zoon van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels. Hij is overl  19-02-1895 in Obergum, 78 jaar oud,  trouwde met Hendrikje (Hindertje) Johannes van den Berg,  geb 04-02-1822 in Winsum, dochter van Johannes Hindriks van den Berg.

 

Kinderen van Renger Rijkels en Hendrikje Johannes:

1 Johannes  -  2 Eltje  -  3 Henderikus   -  4 Anje
5 Hinderika Regerdina  -  6 Hinderika Rengerdina  -  7 Jan  -  8 Pieter
Henderikus Sissing, geb 05-05-1850 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg. Henderikus is overl 19-12-1912 in Groningen (Gr) , 62 jaar oud. Hij trouwde met Annechien Steendam,  dochter van Johannes Reinders Steendam en Janna Harms Hoeksema. 
Kinderen van Henderikus en Annechien:
1 Johannes  -  2 Renger
Johannes Sissing , politie-agent, geb 22-09-1872 in Winsum , zoon van Henderikus Sissing en Annechien Steendam, trouwde, 24 jaar oud, op 19-11-1896 in Groningen (Gr)  met Geertruid Ritzema, 24 jaar oud, geb 16-05-1872 in Leens
 Renger Sissing , koopman, geb 1875 in Winsum , zoon van Henderikus Sissing en Annechien Steendam,  is overl 14 januari in Groningen (Gr),  trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1902 in Noorddijk  met Trientje Hommes, 22 jaar oud, geb 1880 in Noorddijk (Gr)

Anje Sissing, geb 10-09-1852 in Winsum, dochter van  en Hendrikje Johannes van den Berg.   Anje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1880 in Bedum  met Nicolaas Zwaving, 23 jaar oud, geboren1857 in Ten Boer, zoon van Albert Jans Zwaving en Pieterdina Franzina Kruizinga. Hij is overl vr 1890, ten hoogste 33 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22-05-1890 in Groningen (Gr)  met Friedrich Kimer, 29 jaar oud, geb 19-06-1860 in Pfullendorf (Dld),
zoon van Josef Kimer en Anna Rusch.

 Hinderika Rengerdina Sissing, geb 03-03-1855 in Winsum, dochter van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg.  Hinderika is overl 23-01-1933 in Groningen (Gr), 77 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1880 in Groningen (Gr)  met Harm Walles, 31 jaar oud, geb 13-03-1849 in Groningen (Gr), zoon van Geert Walles en Gepke Haverkamp.
Jan Sissing, timmerman, geb 28-08-1857 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg. Jan is overl 28-02-1935 in Groningen (Gr) , 77 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1882 in Groningen (Gr)  met Johanna de Vries, 23 jaar oud, geb 13-03-1859 in Groningen (Gr), dochter van Pieter de Vries,  veldwachter, en Hindriktje Brinks.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Eltje   -  2 Hillechien
Eltje Sissing, geb 1886 in Groningen (Gr), dochter van Jan Sissing en Johanna de Vries,  trouwde, 30 jaar oud, op 04-12-1916 in Groningen (Gr)  met Bernardus Michal Ossevorth, metselaar, 28 jaar oud,  geb 1888 in Bedum (Gr)

Hillechien Sissing, geb 1889 in Groningen (Gr), dochter van Jan Sissing en Johanna de Vries, trouwde met Jurrien Bekkering, biljartmaker,  geb 1888 in Groningen (Gr), zoon van Roelof Roelfs Bekkering en Evertje Groeneveld.

Pieter Sissing, timmerman, geb 23-12-1860 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg. Pieter is overl 17-12-1904 in Obergum, 43 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 07-08-1890 in Winsum  met Hendertje Schrder, 25 jaar oud, 
geb 20-11-1864 in Obergum, dochter van Johann Ernst Christoff Schrder en Stientje Jacobs Vennema. Hendertje is
overl 08-06-1950 in Obergum, 85 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hendertje:
1 Stientje  -  2 Henderika Rengerdina  -  3 Renger Johan  -  4 Johan
5 Henderika Rengerdina   -  6 Johanna
Stientje Sissing, geb 30-09-1890 in Groningen (Gr), dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder. Stientje is overl 13-01-1948 in Tolbert(Gr), 57 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op 05-06-1920 in Leek (Gr) met Willem Hovinga, 27 jaar oud, geb 16-07-1892 in Tolbert,  overl 10-02-1959 in Groningen (Gr), 66 jaar oud.
Kind van Stientje en Willem:

 Geessienus

Geessienus Hovinga, touwslager, geb 05-08-1924 in Tolbert, zoon van Willem Hovinga en Stientje Sissing,  is overl 05-09-2002 in Groningen (Gr), 78 jaar oud. Hij trouwde met Barberdina Bijma,  geb in Noordhorn (Gr).
Kind van Geessienus en Barberdina:
 Willem
Willem Hovinga, geb in Groningen (Gr), wonend te Leek(Gr), zoon van Geessienus Hovinga en Barberdina Bijma, trouwde in Leek (Gr) met Jeltje Auktje Poelman, geb in Sebaldeburen (Gr). Willem is eigenaar van website: http://www.graftombe.nl

Henderika Rengerdina Sissing,  geb 04-09-1898 in Winsum, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder,  is overl 24-06-1962 in Leeuwarden (Fr), 63 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1920 in Winsum  met Jacob Rondhuis, rijksveldwachter, 24 jaar oud, geb 27-09-1896 in ´t Zandt (Gr), zoon van Hindrik Rondhuis en Berendje Kuiper. Jacob is overl 30-08-1972 in Drachten (Fr), 75 jaar oud.
Johanna Sissing, geb 05-12-1899 in Winsum, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder,  is overl 08-06-1984 in Groningen (Gr),
84 jaar oud. Zij trouwde met
Hidde Giesolf, geb 1905 in Leens, zoon van Hidde Giesolf en Saaktje Brilstra. Hidde is overl  03-07-1993 in Winsum, 88 jaar oud.

Jan Hendriks Sissing, geb 11-03-1822 in Baflo, zoon van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels,  is overl in 1900, 78 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 31-07-1845 in Usquert (Gr)  met Jantje Meints Luidens, 20 jaar oud, geb 1825 in Kantens (Gr)
Etje Sissing,
geb 1829 in Baflo, dochter van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels,  trouwde, 27 jaar oud, op 13-12-1856 in Baflo met Jan Kornelis Valk, 31 jaar oud, geb 1825 in Den Andel (Gr), zoon van Kornelis Jacobus Valk, dagloner, en Aaltje Jans Wilkens. Hij is overl  18-11-1864 in Baflo (Gr), 39 jaar oud.
Kinderen van Etje en Jan Kornelis:
1 Aaltje -  2 Henderikus
Henderikus Valk, postbode, geb 26-10-1860 in Den Andel (Gr), zoon van Jan Kornelis Valk en Etje Sissing, is overl 18-09-1918 te Holwierde (Gr). Hij trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1884 in Delfzijl  met Roelfien Oosterhuis, 25 jaar oud, geb 24-07-1859 in Uitwierde(Gr), dochter van Jan Oosterhuis,  boerenknecht en kruidenier en Grietje Bos. Roelfien is overl 13-10-1943 te Groningen.

 
Kinderen van Henderikus en Roelfien:

1 Jan  -  2 Grietje  -  3 Etje  -  4 Aaltje   -  5 Pieter
6 Pieterke  -  7 Eltjo (in de USA Albert genoemd)  -  8 Henderikus  -  9 Harm
Jan Valk, geb 03-11-1885 in Delfzijl, zoon van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis. Jan is overl 02-04-1955 in Groningen (Gr), 69 jaar oud. Hij trouwde met Trijntje Dusseljee,  geb 20-03-1885 in Delfzijl, dochter van Jans Dusseljee en Trientje Wijdeveld. Trijntje is overl op 01-03-1973 in Groningen (Gr), 87 jaar oud.


boekwinkel van Jan Valk

Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Hendrikus -  2 Trientje  -  3 Jans  -  4 Pieter
 Hendrikus Valk, geb 17-02-1914 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee. Hendrikus is overl 18-08-1995 in Groningen. Hij trouwde met Henderika Piersma, geb 20-06-1921  in Haren (Gr), overl 07-06-2006 in Groningen, 84  jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Henderika:

1 Jan -  2 Henk  -  3 Ria Jofine  -  4 Erik H.J.P.

Trientje Valk, geb Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), dochter van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  trouwde met Leonardus Hettema, geb  27-02-1923 in Menaldum (Fr).
Kinderen van Trientje en Leonardus:
1 Theo Leonardus  -  2 Jan Leonardus
Jans Valk, geb 11-11-1921 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overl in 2007 in Groningen (Gr), 86 jaar oud. Hij trouwde met B Bulthuis.
Pieter Valk,  geb 12-03-1923 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overleden in 1967 in Groningen (Gr), 44 jaar oud. Hij trouwde met Catharina Togeretz.

 Grietje Valk, geb 24-10-1886 in Delfzijl, dochter van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis, trouwde, 34 jaar oud, op 20-10-1921 in Delfzijl met Jakobus Zwarts, 33 jaar oud,  geb 04-09-1888 in Farmsum (Gr) zoon van Wiebe Zwarts en Arentdina Masson.
Kinderen van Grietje en Jakobus: 
1 Wybe -  2 Roelfien
Wybe Zwarts, geb in Delfzijl (Gr), zoon van Jakobus Zwarts en Grietje Valk, trouwde in 1948 met Gerrijdina Hermina van der Linde, 22 jaar oud, geb 1926 in Eindhoven (N.Br).
Roelfien Zwarts, geb 30-09-1926 in Eindhoven (N.Br), dochter van Jakobus Zwarts en Grietje Valk. Roelfien is overleden. Zij trouwde met Teunis Modderman,  geb in Groningen (Gr).

Etje Valk, geb 23-11-1887 in Delfzijl, dochter van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis,  trouwde, 31 jaar oud, op 18-07-1919 in Termunten (Gr) met Lodewijk van der Wal, 30 jaar oud, geb 1889 in Wagenborgen(Gr), zoon van Hindrik van der Wal en Pieterke Post.
Kinderen van Etje en Lodewijk:
1 Roelfien  -  2 Pieterke  -  3 Henk  -  4 Henderikus  -  5 Albert
Aaltje Valk, verpleegstergeb 12-06-1889 in Delfzijl (Gr), overl  23-12-1974 in Groningen (Gr), 85 jaar oud,  trouwde, 29 jaar oud,
op 19-12-1918 in Groningen (Gr) met
Timen Swiers, gezagvoerder grote handelsvaart, 32 jaar oud, geb 09-12-1886 in Delfzijl (Gr),
zoon van
Derk Swiers, zeeman, vuurtorenwachter,  en Margaretha Olthof. Timen is overleden op 11-03-1964 in Groningen (Gr),
77 jaar oud.

Aaltje Valk                      Timen Swiers

Kinderen van Aaltje en Timen:

1 Margaretha, geb.16-10-1920. zij is overleden. Was gehuwd met Pieter
Wulffraat, predikant
, hij is overleden.
2 Roelfien, geb. 28-03-1922, overl., was gehuwd met Anthony Buijse, hij is overleden.
3 Derk, geb. 12-09-1925, overl. 25-03-1917, op 10-05-1951 gehuwd
met
Aldegonda Plate.
4 Grietje, geb. 24-10-1928, overl.,gehuwd geweest met Jan van den Bergh en met Tino van der Zeijde.
5 Johanna Maria Frouwina, gehuwd geweest met Jannes Lammert de Graaff, zoon van Roelf de Graaff en Maria de Vries. 
Hij is overleden op 22-08-2017.

*****

Pieter Valk, geb 19-11-1890 in Delfzijl , zoon van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis, trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1917 in Beerta (Gr) met Albertje Thalea Stel, 26 jaar oud, geb 1891 in Finsterwolde (Gr), dochter van Harm Stel en Gezina Bosker.

Pieterke Valk, geb 28-09-1892 in Delfzijl, dochter van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis, trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1918 in Bierum (Gr) met Derk Westerkamp, 26 jaar oud,  geb 1892 in Wittewierum(Gr), zoon van Arend Westerkamp en Trijntje Heeres.
Kinderen van Pieterke en Derk:

1 Arend  -  2 Henderikus Arend  -  3 Hendrik  -  4 Jan  -  5 Trijntje

Arend Henderikus Westerkamp, geb 1919 in Groningen (Gr), zoon van Derk Westerkamp en Pieterke Valk, is overl ca 1976 in Groningen (Gr), plm 57 jaar oud. Hij trouwde met Meike Koster.
Henderikus Arend Westerkamp,  geb 1921 in Groningen (Gr), zoon van Derk Westerkamp en Pieterke Valk, is overl ca 1980 in Groningen (Gr), ongeveer 59 jaar oud. Hij trouwde met Alie Kats.
Hendrik Westerkamp,  geb in Groningen (Gr), zoon van Derk Westerkamp en Pieterke Valk. Hendrik trouwde met Ineke Schumacher.
Trijntje Westerkamp, geb ca 1928 in Groningen (Gr), dochter van Derk Westerkamp en Pieterke Valk, is overl omstreeks 1982, ongeveer 54 jaar oud. Zij trouwde met Pieter Modderman.zussen Grietje, Pieterke, Etje (vlnr)

 Eltjo ( in USA genoemd: Albert) Valk, geb 07-12-1893 in Delfzijl (Gr) Netherlands, zoon van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis. Eltjo (Albert) is overl in februari 1963 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), 69 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, in 1914 in Grand Rapids  met Antje Bergman, 18 jaar oud, geb 13-03-1896 in Grootegast (Gr) Netherlands. Antje is overl 01-03-1974 in Grand Rapids (Michigan) U.S.A.,
 77 jaar oud.

Kinderen van Eltjo (Albert) en Antje:

1 Anna  -  2 Henry  -  3 Roelfien  -  4 Emma  -  5 JohnGrand Rapids (Michigan) - augustus 1926

Anna Valk, geb 1917 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), dochter van Eltjo (Albert) Valk en Antje Bergman,  is overl 27-07-1999 in Grand Rapids, 82 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 12-04-1939 in Grand Rapids met Wilbur Posthumus, 24 jaar oud.,
geb 1915 in Marne, Ottawa County (Michigan) (U.S.A.), zoon van James Posthumus en Cora Bouwkamp.
Wilbur is overl 06-09-2001 in Grand Rapids, 86 jaar oud.


Henderikus Valk, geb 02-09-1897 in Delfzijl,  zoon van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis, is overl 07-05-1928, 30 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1922 in t Zandt (Gr) met Aafkelina van Weerden, 23 jaar oud,  geb 1899 in t Zandt (Gr), dochter van Jan van Weerden en Stientje Vegter. Aafkelina is overleden op 10-11-1948, 49 jaar oud.
Kind van Henderikus en Aafkelina:

 Roelfien
Roelfien Valk,  geb in Groningen (Gr), dochter van Henderikus Valk en Aafkelina van Weerden. Roelfien trouwde op 14-09-1948 in t Zandt (Gr)  met Ide Vos, 27 jaar oud, geb 31-03-1921 in Huizen (Utr), overl 11-08-2000 in Nieuwegein (Utr), 79 jaar oud.
Kinderen van Roelfien en Ide:
1 Afkelina Maria  -  2 Maria Adriana  -  3 Hendericus Julius  -  4 Alize Emma

 Harm Valk, geb 20-07-1899 in Delfzijl . Harm is overleden ca 1930, ongeveer 31 jaar oud.

****

 Wendela Sissing, geb 05-11-1841 in Baflo, dochter van Henderikus Sissingh en Albarta Jacoba Geuzendam,    is overl 22-02-1930 in Den Andel, 88 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 18-09-1867 in Eenrum (Gr)  met Hendrik Buikema, 24 jaar oud,  geb 16-02-1843 in Baflo, zoon van Eise Pieters Buikema en Berendina Jans Rozema. Hendrik is overl 03-03-1925 in Den Andel, 82 jaar oud.
Kinderen van Wendela en Hendrik:

1 Berendina -  2 Eisse  -  3 Jan  -  4 Albartha  -  5 Hendrik  -  6 Wendelina  -  7 Pieter 
Jan Hendrikus Sissingh, wagenaar,  geb 16-11-1794 in Baflo, zoon van Henricus Sissingh en Janna Hendriks,  ged 30-11-1794 in Baflo, overl 07-01-1861 in Baflo, 66 jaar oud., trouwde met Cornelia Jakobs Aakster, geb 1796 in Baflo, dochter van Jakob Cornelis Aakster en Geeske Pieters. Cornelia is overl 22-09-1847 in Baflo, 51 jaar oud.
Kinderen van Jan Hendrikus en Cornelia Jakobs:
1 Janna  -  2 Jakob
Janna Jans Sissing, dienstmeid, geb 1825 in Baflo, dochter van Jan Hendrikus Sissingh en Cornelia Jakobs Aakster,  is overl 01-12-1845 in Baflo, 20 jaar oud. Zij trouwde met Evert Klaassen Teisman, boerenknecht.
Jakob Sissing, schipper, geb 1830 in Baflo, zoon van Jan Hendrikus Sissingh en Cornelia Jakobs Aakster.   Hij trouwde, 35 jaar oud, op 11-03-1865 in Warffum (Gr)  met Grietje Mulder, 30 jaar oud., geb 1835 in Warffum.

Hendrik Hendrikus Sissing , timmerman, geb 1797 in Baflo, zoon van Henricus Sissingh en Janna Hendriks,  ged 01-10-1797 in Baflo , overl 13-07-1869, 72 jaar oud. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22-03-1819 in Baflo met Beitske Arends Boerema,  22 jaar oud, geb 17-04-1796 in Wehe(Gr), dochter van Arend Boerema en Anje Hendriks. Beitske  is overl 28-10-1866 in Baflo, 70 jaar oud.
Kinderen van Hendrik Hendrikus en Beitske Arends:
1 Janna  -  2 Anje  -  3 Aafke  -  4 Hendrika  -  5 Knelske  -  6 Henderikus
Janna Sissing , dienstmeid, geb 12-08-1819 in Baflo, dochter van Hendrik Hendrikus Sissing en Beitske Arends Boerema,  trouwde, 28 jaar oud, op 10-06-1848 in Baflo met Simon Brakemeijer, 25 jaar oud, boerenknecht, geb 15-05-1823 in Den Andel, zoon van Johan Arend Frederik Brakemeijer en Anje Derks Vos. 
Anje Hendriks Sissing,  geb 1822 in Baflo, dochter van Hendrik Hendrikus Sissing en Beitske Arends Boerema,   is overl 09-05-1892 in Kloosterburen, 70 jaar oud. Anje  trouwde met Kornelis Jans Alles, dagloner,  geb 1824 in Eenrum, zoon van NN en Korneliske Jans Alles.
Hendrika Sissing, geb 1828 in Baflo, dochter van Hendrik Hendrikus Sissing en Beitske Arends Boerema, trouwde, 33 jaar oud, op 20-04-1861 in Baflo  met Derk Klont, dagloner, 28 jaar oud, geb 1833 in Baflo, zoon van Hendrik Jakobs Klont en Wemeltje Derks Hanekamp.
Knelske Hendriks Sissing, geb 1832 in Baflo, dochter van Hendrik Hendrikus Sissing en Beitske Arends Boerema,  trouwde, 21 jaar oud, op 11-03-1853 met Pieter Meijer, 24 jaar oud, geb 1829 in Eenrum, zoon van Geert Willems Meijer en Antje Arends Vos.
Henderikus Sissing, timmerman, geb 1835 in Baflo, zoon van Hendrik Hendrikus Sissing en Beitske Arends Boerema,  trouwde, 27 jaar oud, op 13-09-1862 in Baflo met Aaltje Ekema, 26 jaar oud, geb in 1836 in Warffum (Gr), dochter van Jan Eilkes Ekema en Hiektje Gerrits Bennema.

Jacob Henderikus Sissing, geb 28-01-1804 in Baflo, zoon van Henricus Sissingh en Janna Hendriks, is gedoopt op 12-02-1804 in Tinallinge,  is overl 14-10-1870 in Warffum, 66 jaar oud. Hij trouwde met Etje Everts Wierts, geb 29-12-1805 in Warffum, ged 26-01-1806 in Warffum.
Kind van Jacob Henderikus en Etje Everts:  Jannes

Jannes Sissing, boerenknecht, geb ca 1840 in Warffum, zoon van Jacob Henderikus Sissing en Etje Everts Wierts,  trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-04-1867 in Warffum  met Elizabeth Kluin, 27 jaar oud,  geb 1840 in Usquert, dochter van Okke Douwes Kluin en Aaltje Slagter.
Kinderen van Jannes en Elizabeth:
1 Etje  -  2 Jaaptje -  3 Oktje  -  4 Geertruid  -  5 Jantje -  6 Jannes
Etje Sissing,  geb 1868 in Den Andel, dochter van Jannes Sissing en Elizabeth Kluin,  trouwde, 23 jaar oud, op 28-01-1891 in Middelstum  met Jacob Bos, 30 jaar oud, geb 1861 in Middelstum, zoon van Klaas Bos en Krijna Buurma.
Jaaptje Sissing, geb 1872 in Warffum, dochter van Jannes Sissing en Elizabeth Kluin,  trouwde met Pieter Knol, gebo1871 in Rottum (Gr) .
Oktje Sissing, geb 1873 in Usquert, dochter van Jannes Sissing en Elizabeth Kluin,  trouwde met Jacob Peterson,  geb 1872 in Middelstum.
Jannes Sissing, geb 1883 in Rottum, zoon van Jannes Sissing en Elizabeth Kluin,  trouwde, 29 jaar oud, op 25-05-1912 in Middelstum  met
Anje Wieringa, 27 jaar oud,  geb 1885 in Middelstum

Dina Sissing, geb 1816 in Baflo, dochter van Henricus Sissingh en Pieterke Berends Hofman., overl 23-07-1898 in Sauwerd (Gr), 82 jaar oud:
(1) Zij trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1850 in Warffum met Sijmon Harms Hein, 31 jaar oud, geb 1819 in Baflo, overl vr 1852,
ten hoogste 33 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 07-06-1852 in Warffum met Evert Jannes Wijrts, 28 jaar oud, geb 1824 in Warffum.
Derk Henderikus Sissing, geb 02-03-1818 in Baflo, zoon van Henricus Sissingh en Pieterke Berends Hofman,  is overl 08-11-1862 in Warffum, 44 jaar oud. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-09-1846 in Warffum  met Trientje Jans de Boer, 33 jaar oud, geb 18-12-1812 in Warffum, dochter van Jan Jacobs de Boer en Geertruid Aaldriks. Trientje is  overl 16-09-1879 in Warffum, 66 jaar oud.
Kinderen van Derk Henderikus en Trientje Jans:
1 Henderikus  -  2 Pieterke
Henderikus Sissing, geb 14-08-1846 in Warffum, zoon van Derk Henderikus Sissing en Trientje Jans de Boer,  is overl 20-05-1874 in Warffum, 27 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1873 in Warffum  met Aafke Noorman, 27 jaar oud, geb 13-08-1845 in Warffum, dochter van Johannes Pieters Noorman en Anje Pieters van der Wal. Aafke is overl 08-12-1933 in Onderdendam (Bedum) (Gr), 88 jaar oud.
Pieterke Sissing, dienstmeid (bij huwelijk winkelierster), geb 17-02-1855 in Warffum, dochter van Derk Henderikus Sissing en Trientje
Jans de Boer.
Gezindte geref.  
Pieterke is overl 31-10-1940 in Warffum, 85 jaar oud. Zij trouwde, 35 jaar oud, op 03-04-1890 in Warffum  met Jan Wolters, dienstknecht, voerman met paard en wagen, 28 jaar oud, geb 28-11-1861 in Breede(Warffum) (Gr) , zoon van Jan Wolters en Johanna Panneker. Jan is overleden op 21-04-1948 in Groningen (Gr), 86 jaar oud. Hij is begraven te Warffum (Gr).

Kinderen van Pieterke en Jan:

1 Derk -  2 Jan  -  3 Hendericus
Derk Wolters , aannemer te Noordlaren, geb 01-12-1880 in Warffum, zoon van Jan Wolters en Pieterke Sissing, overleden op 05-02-1962 in Noordlaren (Dr), 81 jaar oud,  trouwde, 26 jaar oud, op 17-01-1907 met Geertje Mulder, 24 jaar oud, geb 26-07-1882 in Groningen (Gr), dochter van Lukas Mulder en Elizabeth Doornbos. Geertje is overl 09-07-1933 in Noordlaren, 50 jaar oud.
Jan Wolters, bakker, geb 28-09-1885 in Warffum, zoon van Jan Wolters en Pieterke Sissing,  is overl 1957 in Groningen (Gr), 72 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 24-04-1919 met Elizabeth Broos, 30 jaar oud,  geb 28-04-1888 in Spijk (Gr), dochter van Gerrit Broos en Trientje  Helder. Elizabeth is overleden in 1964, 76 jaar oud.


'VI.36 Trientje/Trijntje HELDER, born on 20-02-1856 in 't Zandt, died on 05-02-1905 in Spijk at the age of 48, buried in Spijk, daughter of Kornelis Eppes HELDER (see also V.15) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS.
Married at the age of 29 on 03-12-1885 in 't Zandt to Gerrit BROOS, 33 years old, timmerman aannemer, born on 11-08-1852 in 't Zandt, died on 09-11-1913 in Spijk at the age of 61, son of Harrit Jurjens BROOS, timmerman, and Lijzabeth Geerts van der WIJS.
From this marriage:
1. Rienstje Elizabeth BROOS, born on 07-02-1887 in Spijk.
Married at the age of 29 on 22-06-1916 in Bierum to Andries SCHUURMAN, onderwijzer, born 1884, son of Albert SCHUURMAN and Hendriktje WIERENGA.
2. Lijzabeth BROOS, born on 28-04-1888 in Spijk.
Married at the age of 30 on 24-04-1919 in Bierum to Jan WOLTERS, brood- en banketbakker, born 1886 in Warffum, son of Jan WOLTERS and Pieterke SISSING.
3. Harrit Jurjens BROOS, kleermaker, born on 21-04-1890 in Spijk.
Married at the age of 30 on 14-05-1920 in Delfzijl to Jacobje WENKE, born 1894 in Meedhuizen, daughter of Berend WENKE and Anje van der MOLEN.
4. Kornelis BROOS, onderwijzer, born on 25-01-1892 in Spijk.
5. Jan BROOS (see also VII.66).
6. Derk BROOS (see also VII.68).
'

Hendericus Wolters
,  geb 12-06-1889 in Warffum, zoon van Jan Wolters en Pieterke Sissing. Hij woonde van 1920 tot 1922 in een thans verdwenen boerderij te Saaxumhuizen. Hendericus is overleden in 1976 in Groningen (Gr), 87 jaar oud. Hij is begraven te Den Andel (Gr). Hij trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1920 met Pieterke Medema, 35 jaar oud, geb 28-12-1884 in Broek, dochter van Kornelis Willem Medema en Anje Reinders. Pieterke is overleden in 1964 in Den Andel (Gr), 80 jaar oud.
Kind van Hendericus en Pieterke:
 Jan
Jan Wolters,  geb 1921 in Baflo, zoon van Hendericus Wolters en Pieterke Medema,  overl 1991 in Haren (Gr), 70 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, in 1946 met Aaltje Sikkema, 23 jaar oud, geb 1923 in Warffum, dochter van Karel Sikkema en Grietje Jonkman. 

'Jan WOLTERS, bakker te Groningen, geboren in 1921 te Baflo (gezindte: Geref.), overleden in 1991 te Haren op 69-jarige leeftijd. Hij stierf geheel onverwacht, 12 dagen na het overlijden van zijn vrouw. Begraven in 1991 te Haren, begraafplaats Eshof. Bakkerij staat aan de Meeuwerderweg te Groningen, aan een driesprong. Vanuit de woning erboven had je uitzicht op 3 wegen. Hij nam de bakkerij over van zijn oom Jan, die zelf geen kinderen had. Zoon van Henderikus WOLTERS (zie VII.5) en Pieterke MEDEMA.'

Hendrik Sissing, molenmakersknecht, geb 01-10-1772 in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks,  ged 11-10-1772 in Tinallinge,  overl 05-12-1812 in Groningen (Gr), 40 jaar oud,  trouwde, 34 jaar oud, op 05-04-1807 in Groningen (Gr)  met
Bouwke Meinderts,  geb in Middelbert (Gr)
Cornelis Sissing, sjouwer, geb 26-11-1774 in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks,  ged 04-12-1774 in Tinallinge,
  overl 04-11-1814 in Groningen (Gr), 39 jaar oud,  trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1799 in Groningen (Gr) met
Abelia Eilderts Jacobs, 34 jaar oud, geb 19-04-1765 in Groningen (Gr), dochter van Eildert Jacobs en Catharina Brommelenkamp. 
Jan Sissing , schoolmeester, geb 04-03-1739 in Obergum, zoon van Hendrik Sissing en Andriena Steenbergen,  is overl 1782 in Bierum (Gr), 43 jaar oud.  Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1761 in Obergum  met Trijntje Jacobs Halsema. Zij is overleden vr 1777.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 03-08-1777 in Bierum  met Jantien Jacobs. 
Andries Sissingh, schoolmeester te Eenum, later te Bierum,  zoon van Hendrik Sissing en Andriena Steenbergen, is ged 28-04-1737 in Obergum. Andries trouwde op 12-03-1757 in Uithuizen  met Lubbechien Jacobs Halsema,  overl vr 1790.

'Na het overlijden van Lubbechien Jacobs Halsema werd op 30-04-1790 een Staat en inventaris opgemaakt van al zodane goederen als de schoolmeester Andreas Sissing met wijlen zijn ehevrouw Lubbechien Jacobs Halsema heeft bezeeten, zoo als thans door Andreas Sissing en diens zoon Jacob Sissing zijn opgegeven, en ter inventaris zijn gebragt, als volgt. Er is een complete woninginventaris, waaronder een boekenkast met 32 boeken, en schilderijen. Bijgeschreven staat: Alle deeze goederen verklaart Jacob Sissing de zijne te weezen, als ten dienste van de vader hebbende aangekogt, en ter leen uitgedaan. Verders geene goederen in de kosterije van Bierum, of dezelfde J. Sissing verklaard hem toe te behooren. Des overleedens lijfstoebehoren zijn door benoodigdheid der huishoudinge verkogt geworden. Ook geene contanten. Dus geene goederen de schoolmeester A. Sissing in deze kosterije toebehoorende gevonden. De schadelijke staat onbekent, dewijl de praeferentie uitsprak geene openinge hem meer bewust zijnde hadde ontfangen. Deezen door voornoemde A. Sissing en diens ondergeteekende kinderen aan mij gerichtswedman B. Dijkhuisen aldus opgegeven en ten inventaris gebragt in Bierum 20-04-1790. A. Sissing, Jacob A. Sissing, Hindrik Sissing, Andrina Sissing, Abelia Sissing, Grietje Sissing.'

Kinderen van Andries en Lubbechien Jacobs:

1 Grietje   -  2 Hindrik  -  3 Jakob  -  4 Andriena  -  5 Migchiel  -  6 Abelina 
7 Anje  -  8 Jantje  -  9 Jantje  - 
10 Jantje Andreas  -  11 Cornelis
Grietje Andries Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema, trouwde op 18-09-1795 in Groningen (Gr)  met
Pieter Hindriks Sparreboom. 

Hindrik Andries Sissingh, organist, geb 23-04-1758 in Uithuizen, zoon van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema,  is overl 11-03-1822 in Delfzijl , 63 jaar oud. Hindrik  trouwde, 36 jaar oud, op 14-06-1794 in Uitwierde  met Tallechijn Willems, 32 jaar oud,  geb 23-08-1761 in Bierum, dochter van Willem Alberts en Greetje Hindriks. 
Kinderen van Hindrik Andries en Tallechijn:
1 Roelfijn  -  2 Lubbechien
Lubbechien Hindriks Sissingh, geb 08-11-1795 in Uitwierde, dochter van Hindrik Andries Sissingh en Tallechijn Willems,  trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1819 in Delfzijl  met Geert Tiddens Doornbos, 32 jaar oud, geb 22-04-1787 in Farmsum,  zoon van Tidde Pieters en Jantje Tjarks.   

Jakob Andries Sissingh, schoolmeester,  geb 10-09-1759 in Eenum, zoon van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema,  is ged 16-09-1795 in Eenum, is overl 13-01-1837 in Loppersum, 77 jaar oud.   Jakob Andries:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 15-04-1780 in Stedum (Gr)  met Geertje Arends, 22 jaar oud, geb 11-10-1757 in Stedum, overl vr 1794, ten hoogste 37 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-05-1794 in Garrelsweer (Gr)  met Harmtje Bastiaans Baving,  een dochter van Bastiaan Baving en Margje Hindriks. Zij is gedoopt op 02-08-1761 in Haren (Gr).
Kinderen van Jakob Andries en Harmtje Bastiaans:
Andries  -  2 Albartus

Andries Jacobs Sissingh, geb 25-04-1796 in Garrelsweer, zoon van Jakob Andries Sissingh en Harmtje Bastiaans Baving,  is overl 31-12-1828 in Bierum, 32 jaar oud. Andries Jacobs:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-11-1821 in Groningen (Gr)  met Doetje Gijsbertus van den Broek, 22 jaar oud,  geb 22-09-1799 in Appingedam, dochter van Gijsbertus van den Broek en Geessien Damstee. Doetje is overl vr 1824, ten hoogste 25 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 26-11-1824 in Bierum  met Zwaantje Tiddes Westing, 26 jaar oud, geb 15-12-1797 in Nieuw Beerta (Gr),
dochter van Tidde Suines Westing en Antje Berents.  

Andriena Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema, is ged 20-10-1763 in Eenum.  Zij trouwde op 14-05-1797 in Groningen (Gr) met Hindrik Krijtius, geb in Groningen (Gr).
Abelina Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema, ged 25-01-1767 in Eenum, overl 10-10-1831 in Groningen (Gr), 64 jaar oud. Zij trouwde met Jan Folkerts. 
Jantje Andreas Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema,  is ged 20-12-1772 in Eenum,  is overl 03-01-1822 in Weener (W.Dld), 49 jaar oud. Zij  trouwde op 26-05-1799 in Groningen (Gr)  met Marten Antkes van der Werf, scheepstimmerman,
 29 jaar oud, geb 1770,  overl 27-12-1836 in Weener (W.Dld), 66 jaar oud.

Johannes Sissing,  predikant te Marum en Noordwijk, geb 1713 in Scheemda, zoon van Henricus Sissing en Grietje Jacobs Mulder, is gedoopt op 26-02-1713 in Scheemda.
Hij werd ingeschreven aan de Universiteit van Groningen op 23-08-1732 "Johannes Sissingh, Scheemtensis, Phil.".
Johannes is overleden op 06-01-1793 in Loppersum, 80 jaar oud. Hij trouwde met Maria Vos. Zij is gedoopt op 01-01-1707 in Groningen (Gr).

terug naar boven