TERUG

Parenteel van Yo Siccama

 Yo Siccama , vader van: Harco Siccama, geboren vr 1345

Harco Siccama, geb vr 1345 , zoon van Yo Siccama, was landbouwer en was van oude Friese adel.
Hij was hoveling op Siccamaehues te Niehove (Gr) en was de stamvader van de geslachten Jhr. Hora Siccama, Jhr Hora Siccama 'van Harkstede' en Jhr. Rengers Hora Siccama. 

In "De Ommelander Borgen en Steenhuizen"  komt hij voor in het verdrag tussen Humsterland en de provincie Groningen van 7 april 1366 waarbij een 15-tal personen uit Humsterland hun "castra" of steenhuis open en ter beschikking stellen van de Groningers, zo vaak dezen ze nodig hebben. Harco Siccama wordt in dat verdrag  samen genoemd met Yo Siccama. Dat kan zijn vader, maar ook zijn broer zijn.

Citaat hierover uit het Siccamaboek: ' De oudste Siccama's zijn Yo en Harco Siccama. Samen met Rembertus Papinga, Sicco Tripama, Papo Enama, Papo to Hove, Tyatbodus Hofma, Hedde Albama, Gauco Gaucama, Harc Heryama, Babvo Hermeyndisma, Luideca Fivelgama, Hildardus Papo Baldinghisma en Papo Lyawacama de Saxum sloten zij als hoofdelingen uit Humsterland 7 april 1366 een verdrag met de stad Groningen om de onrust in de provincie te herstellen.'

Kind van Harco:

Atte Harcozn Siccama

Atte Harcozn Siccama, landbouwer, is geboren vr 1400 in Niehove, zoon van Harco Siccama, overl vr 1474 in Niehove (Gr), ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen van Atte Harcozn:

 1 Iwe Siccama.  -  2 Harco Attes Sickuma, geb omstreeks 1420 in Niehove
Harco (Hereken) Attes Sickuma,  is geboren omstreeks 1420 in Niehove, zoon van Atte Harcozn Siccama.
Harco woonde in 1457 te Burum, in 1458 op Siccumaehuus te Niehove , en op Elfduizendmaagdendag  in 1482 op Siccama State te Augustinusga.
Hij is overleden vr 1511 in Niehove (Gr), ongeveer 91 jaar oud.
Kinderen van Harco:
1. Wybeth S -  2. Aeffe, overl 1543  - 3.  Atte
Atte Harcozn Siccama, ook genoemd: Atte of tte Sickema, Sijckema, Athe Harconzn. Sijckema,
geb omstreeks 1455 in Niehove, zoon van Harco Attes Sickuma
,
Grondeigenaar in Opeynd 1511", in 1528 eigenaar en bewoner van de Sickemastate te Augustinusga,
overl vr 1543 in Augustinusga (Fr), ongeveer 88 jaar oud.
Kinderen van Atte Harcozn:

1 Sjoerd  -  2 Rytsche

Rytsche Attes Sickema, ook genoemd: Ritschke Sijckema, Rijtske Sickama of Ritsche Siccama 
is  waarschijnlijk geboren op de Siccamastate in Augustinusga (Fr)omstreeks 1480, zoon van Atte Harcozn Siccama.
Hereboer en landeigenaar te Surhuizum (1511), kerkvoogd te Surhuizum (1543).
Rytsche Attes is overleden na 1543, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen van Rytsche Attes:

 1 Anna - 2 Wyt  -  3 Buwe

Anna Siccama, dochter van Rytsche Attes Sickema, trouwde met ienck Jelgersma, zoon van Iuwe van Jelgersma.
Wyt Ritskes Siccama , (
ook genoemd Wijt Sickema; voornaam ook genoemd als Wit, Wijdt, Widts, Wierts en Wierdts Ritskes)  geb omstreeks 1520 in Augustinusga/Surhuizum (Fr), zoon van Rytsche Attes Sickema Beroep landbouwer, grondeigenaar te Surhuisterveen, eigenaar van veenland te Ophuis onder Surhuizum (Fr).
In 1573 sloot hij als gemachtigde van de inwoners van Surhuizum een overeenkomst met de abt van het Gerkesklooster over het gebruik en onderhoud van de dorpsvaart van Surhuizum langs Kortwoude naar Schalkendam en Munneckezijl.
Wyt Ritskes is overleden omstreeks 1576 in Surhuizum, ongeveer 56 jaar oud.
Kinderen van Wyt Ritskes:

1 Sees -  2 Ritschke -  3 Eelthje

Sees Siccama, dochter van Wyt Ritskes Siccama., trouwde met Elyt Taedema, zoon van Meint Iewes Taedema. Elyt is overleden op 07-05-1601.
Ritschke Wydts Siccama, zoon van Wyt Ritskes Siccama, overl 1612, trouwde vr 1612 met
Liumme Berendts.
Eelthje Syckema, geb omstreeks 1550 in Surhuizum , zoon van Wyt Ritskes Siccama
,
landeigenaar te Surhuizum, heer van de Siccamastate te Augustinusga, assessor van Achtkarspelen, commissaris, rechter en volmacht.  Tot zijn dood bekleedde hij het ambt van Assesor,
o
verl 1621 in Doezum (Gr), ongeveer 71 jaar oud, trouwde, ongeveer 35 jaar oud, ca 1585 in Surhuizum met Imme Pieters, plm 27 jaar oud, geb ca 1558, overl 02-02-1630 in Doezum, ongeveer 72 jaar oud.
Kinderen van Eelthje en Imme:
 1 Aeltie -  2 Wijdt  - 3 Teets-  4 Attje

 Aeltie Syckema, dochter van Eelthje Syckema en Imme Pieters,  trouwde vr 1613 in Surhuizum met Wobbe Fockes Heddinga.
Wijdt Syckema,  geb omstreeks 1586 in Doezum, greatman (grietman) Westerdeel Langewold, zoon van Eelthje Syckema en Imme Pieters, is overleden op 03-05-1632 in Doezum, ongeveer 46 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1613 met Tjauckien Harckesdr Iwema, plm 22 jaar oud, geb 1591 in Doezum, dochter van Harco Iwema, landbouwer op Cruisinghastede, en Asse Bockuma. Tjauckien  is overleden op 16-04-1639 in Doezum , 48 jaar oud, begraven te Doezum in het koor van de kerk. Sinds de restauratie in 1953 -1957 zijn de grafzerken van hem en zijn vrouw te vinden bij de preekstoel, beide met de wapens Sickema en Iwema.

'Het huwelijk van Wijt Siccama  met een Doezemer erfdochter, schijnt de oorzaak geweest te zijn welke hem van het voorvaderlijk Surhuizum naar Groningerland verhuizen en zich aldaar in het trouwens slechts een paar urens gaans van Surhuizum verwijderde Doezum vestigen deed, ofschoon hij nog altijd in Friesland vele betrekkingen behield. Zijn grafzerk te Doezum in de kerk nog aanwezig, is bedekt met vaste banken en daar door moeyelijk te raadplegen alleen zijn naam heeft men daarop onlangs kunnen lezen. daarentegen evenwel vind men op de grafzerk van zijne hem overleefd hebbende vrouw (Tjaenctie Harckesd (Iwema, overleden 1639) en naast de zijne doch onbedekt, in de kerk te Doezum haars mans wapen, met dit wapen stempt geheel overeen dat hetwelk, in de kerk te Leegmeeden wordt gevonden op de zerk van Sybrigje Iwema overleden 1637 als het wapen van haren man Harcke Siccama, oudste zoon van Wijt Syckema, die ook zijner moeder grafsteen, te Doezum in 1639 wel zal hebben doen vervaardigen.'

Familiewapen: Gedeeld; I] In goud een zwarte adelaar uitgaande van de deellijn. II] Doorsneden; a Drie groene klaverbladen, geplaatst 2 + 1, in een zilveren veld. b In een blauw veld een dubbele gebonden koornaarn.

Notities over Tjauckien:
Als "weeskint van Harco Iwema" bezit Tiauckien in 1601 de rechten van de Cruisingastede ( gesitueerd ca.250 meter achter de huidige boerderijen Provincialeweg 32 en 34), de Betzma- of Bentsmastede ( nu Provincialeweg 30 ) en de Emastede. Deze gerechtigde heerden zijn gelegen in de Westerkluft van Doezum. Zij heeft niet al deze boerderijen in eigendom gehouden of gehad, want bij de verdeling van haar erfenis in 1643 is naast de andere bezittingen slechts sprake van n gerechtigde heerd te Doezum.
Tjaencktje Iwema hertrouwde met Roelf Tysen dit blijkens door en namens hare kinderen met dezen tweeden man gesloten schudbrief en uit weizing van den 21 Mei 1639 uit welk stuk blijkt dat zij uit dien echt geene kinderen had nagelaten zou.
Op 4 juli 1643 heeft de boedelscheiding tussen de drie kinderen van Yiauckien en Weidt plaatsgevonden en het blijkt dat de bezittingen sinds 1615 aanmerkelijk zijn uitgebreidt. Zoon Harco erft een heerd land te Niekerk, land te Oxwerd en Grootegast en verschillende verhuurde eigendommen te Doezum. Reynje krijgt een heerd land te Doezum en de voogden van zoon Eeltie krijgen o.a. het beheer over een heerd land Pappema Uttema en Uublema te Niehoven.


Op hare grafzerk te Doezum heet zij Tzauk Ywema hare ouders waren Harco Ywema Grietman van Westerdeel-Langewold, en diens vrouw Aff Boekema terwijl Harco's zuster Reyn Ywema, Here Papma en beide kinderen waren van Luppe of Lubbe Iwema Grietman van. Wersterdeel-Langewold en van Weyn Cruisenga. Het wapen van dit geslacht Iwema, welke familienaam in de 16e eeuw ook wel in Friesland voorkompt, was de bovenste helft een halve maan van Goud, op een veld van lazuur, en den benedenste helft een hert van Keel, gewond door twee pijlen van zilver en zo staat het ook op haar grafsteen te Douzum uitgehouwen.

Op haar grafzerk de volgende wapens:
Rechts: Gedeeld: I] een halve adelaar; II] verhoogd doorsneden: a] drie klaverbladen; b] een huismerk.
Links: Doorsneden: A] een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van drie sterren, 1 en 2; B] een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorgestoken gekroonde hart.
Helmteken: een klaverblad.


Kinderen van Wijdt en Tjauckien:

1 Harcke  -  2 Reijnje  -  3 Eeltie
Harcke Syckema, hoveling te Zuidhorn en in Humsterland, geb omstreeks 1615 in Hommerts (Fr), zoon van Wijdt Syckema en Tjauckien Harckesdr Iwema, overl 04-01-1667 in Zuidhorn (Gr), ongeveer 52 jaar oud. Hj:
(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1633 met
Sybrich Driewesdr Iwema, 19 jaar oud, geb 1614, dochter van Driewes Iwema en Fokele Jansen. Sybrich  is overleden in 1637, 23 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-10-1641 in Zuidhorn met
Siewke Harmensdr Iwema, 17 jaar oud.
Zij was de volle nicht van zijne eerste vrouw, hun huwelijkscontract is van 3 October en 2 November 1641. Zij werd begraven in de kerk te Zuidhorn.
Zij is geboren in 1624, dochter van Harmen Iwema en Antje Halsema. Siewke is overleden in 1678, 54 jaar oud.
Kinderen van Harcke  en Siewke:
1 Reynje  -  2 Wiardus
Wiardus Siccama, heer van Klinckema, grietman van Vredewold, secretaris van Kollumerland,  geb 22-12-1648 in Kollum , zoon van Harcke (Harco) Syckema en Siewke Harmensdr Iwema. Wiardus is overleden op 17-05-1691 in Zuidhorn (Gr), 42 jaar oud. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 13-06-1677 in Kollum met Jetscke Rosema van Vogelsangh, 17 jaar oud, geboren op 18-06-1659 in Veenklooster, dochter van Hilarus Doma van Fogelsangh, heer van Fogelsangh, secretaris van Kollummerland en Rijctjen van Rosema. Familiewapen: Een zilveren zwaan, met een gouden halsband op een blauw veld.  
Jetscke Rosema is overleden op 30-01-1738 in Groningen, 78 jaar oud.

 

Wiardus kocht van het geld, wat hij kreeg van zijn vader als huwlijksgeschenk, de 'burcht' Klinckema.
Hij verwisselde zijn wapen van drie klaverbladen voor dat van Klinckema (hazewindhond).
Na dien tijd noemde en presenteerde hij zich als Heer op Klinckema en als Hoveling in ooster- en westerdeel Langerwold en de Hummer zee.
Hij was Praatman over Vredewold en Secretaris van de Provinciale Rekenkamer der Stad en lande in 1675, en secretaris van Collummerland in 1684.


Pibo van Doma

Kind van Wiardus en Jetscke:

 Harco Hilarius 
Harco Hilarius Siccama, geb 22-01-1684 in Zuidhorn, zoon van Wiardus Siccama en Jetscke Rosema van Vogelsangh,
ged 27-01-1684 in
Zuidhorn
.
Hoveling in Ooster- en Westerdeel Langewold, heer van Klinckema te Zuidhorn, burgemeester en raadsheer van Groningen, lid van de Admiraliteit van Harlingen, en lid van de Generaliteit der Verenigde Nederlanden in Den Haag.
Gecommiteerde ter Admiraliteit te Harlingen en te Amsterdam.

Hij is overleden op 07-11-1736 in Groningen, 52 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 25-10-1711 in Groningen  met Rolina Maria Wolthers, 18 jaar oud, geb 03-01-1693 in Groningen, dochter van Harmen Wolthers, burgemeester van Stede Groningen, Drost van Oldambt, advocaat, rekenmeester,  en Anna Emmius (notitie bij Anna Emmius: familiewapen:  op een zilver veld, een gespreide passer van blauw en tussen de passerbenen een rode ster).
Rolina is overl 04-03-1752 in Groningen, 59 jaar oud, begr 10-03-1752 te Groningen.


Ubbo Emmius

Kind van Harco en Rolina:

 Wiardus
Wiardus Siccama, heer van Klinckema. Burgemeester en raad van Groningen, Lid Staten Generaal, lid Gedeputeerde Staten, gecomm. ter Admiraliteit te Harlingen en te Amsterdam, rentmeester der geestelijke goederen Der Provincie Stad en Lande.
Familiewapen: In blauw een zilveren hazenwindskop met een gouden geringde halsband getooid.
Helmteken: Een uikomende zilveren hazenwindskop.

Wiardus, geb 19-03-1711 in Groningen, zoon van Harco Hilarius  Siccama en Rolina Maria Wolthers,  is overl 31-10-1797 in Zuidhorn op Klinckema, 86 jaar oud en is begraven te Groningen, Academiekerk.
Wiardus trouwde, 26 jaar oud, op 31-03-1737 in Groningen in de Martinikerk met
Anna Catharina Hora 'van de Ennemaborg', 18 jaar oud, geb 20-06-1718 in Ennemaborg, Midwolda, dochter van Mr. Johan Hora,  kerkvoogd te Midwolde, heer van Ennaborgh te Midwolda,  ambtman van het Goorrecht, hoofdman in de Hoge Justitiekamer en Gedeputeerde Staat van Stad en Lande. Lid van de Admiraliteit van Harlingen, en Catharina Wolthers. Zij is ged op 26-06-1718 in Midwolda. Anna  is overl 20-02-1738 in Groningen, 19 jaar oud, en begr 28-02-1738 te Groningen (Gr) in de Academiekerk.


Ennemaborgh, Midwolda   (foto Ben Doedens)

Kind van Wiardus en Anna Catharina:

Johan Hora Siccama

Jhr. Johan Hora Siccama is geboren op 15-01-1738  in Groningen,
Heer van Klinckema en Ennemaborg. Raadsheer te Groningen, lid Staten Generaal, voorzitter Nationale Vergadering te 's Gravenhage, Holl. Mij. v. Wetenschappen,  
zoon van Wiardus Siccama en Anna Catharina Hora van de Ennemaborg. Hij is gedoopt op 17-01-1738 in Groningen in de Grote Kerk,  overl 04-05-1812 in Midwolda  Ennemaborg, 74 jaar oud, begr te Groningen in de Broerkerk.Familiewapen: Gevierdeeld; [ I+IV.] In blauw een zilveren hazewindskop met een gouden geringde halsband getooid. Siccama [ II+III ] In zilver boven twee hertehoofden van natuurlijke kleur en onder een zwarte jachthoorn met goud beslagen en gesnoerd. Hora.
Helmkleden: Rechts, zilver met blauw gevoerd en links, zilver met zwart gevoerd.
Helmteken: op een gouden helm, gekroond met een Ridderkroon, uitkomende rechts een omgewende
hazenwindskop van zilver met een gouden halsband en links een uitkomende hertenkop in natuurlijke
kleurstaande tussen een zilveren vlucht links en rechts een zwarte vlucht.

Johan Hora trouwde, 23 jaar oud, op 08-03-1761 in Groningen met Egbertha Louisa Beckeringh, 21 jaar oud.
Een kleinzoon van Egberta, heeft van Egberta een persoonsbeschrijving achtergelaten voor 't nageslacht:
"Egberta was net als haar vader iets meer dan middelmatig van lengte, bijzonder wel gevormd van lichaam en wezentrekken, bruin van ogen en van haar. Haar wel uitgegroeide lichaam was vleeschig genoeg en eer vet dan mager - in haar tijd en der schoonste vrouwen van Groningen - en hebbende een zeer mizikaal gehoor en een zeer welluidende stem. Zij was op haar 15e levensjaar naar Leeuwarden op een Fransche Juffrouwn kostschool gegaan, waar ze enige jaren bleef voor haar verdere opvoeding."
In de eerste jaren van haar huwelijk vergezelde ze met haar man haar schoonvader Wiardus Siccama, medegecommitteerde van de Staten-Generaal.

 
 
Egbertha Louisa, geb 21-01-1740 in Groningen, dochter van Mr. Wilhelmus Beckeringh en Egbertha Louisa Piccardt is overleden op 06-12-1810 in Ennemaborg, Midwolda (Gr), 70 jaar oud,  begr te Groningen, Broerkerk.

Marriage Notes for Johan Hora-Siccama and Egbertha Louisa Beckeringh:
Huwelijkscontract dd 18-2-1761 beleden voor Burgemeester en Raad in Groningen.

Dedigslieden waren aan de bruidegoms zijde: de heer Borgemaster Wiardus Siccama als vader; mevr Catharina Wolthers, wed. de hr. Raadsheer Johan Hora, als grootmoeder; de heer Generaal Majoor Hendrik J. Trip en mevr Anna Siccama, mevr. Anna Maria Hora, wed. de heer O.J. Alberda Admiraliteitsheer tot Amsterdam, als oom en moeijen en aan bruidszijde de heer Secretaris Wilhelmus Beckeringh en mevr. Catharina Smith als vader en stedemoeder; de heer Secretaris Lambertus Beckeringh als grootvader; de heer Doctor Paulus Laman en mevr. Hermanna van Iddekinge als stiefbroer en stiefzuster; mevr Alagonda Beckeringh ehevr. van de heer Taalman Michiel van Bolhuis; de heer Assessor Theodorus Beckeringh en mevr Geertruida van Hulten; de heer Gesworen Lambertus Beckeringh; de heer Artillerijmeester I.L. Trip en mevr. Petronella Piccardt ehel. als ooms en moeijen
.

Kinderen van Johan Hora en Egbertha Louisa:

1  Willem  -  2  Harco  -  3  Rolina Maria  -  4  Wiardus  -  5  Johan
Jhr. Mr. Willem Hora Siccama, geb 1763, maire, later burgemeester van Groningen, zoon van  Johan Hora Siccama en Egbertha Louisa Beckeringh,  overl in 1844, 81 jaar oud, trouwde, 23 jaar oud, in 1786 met Johanna Christina Eijtelwein, 24 jaar oud, geb 1762, dochter van Johann Franz Eijtelwein en Christina Louisa Martens. Johanna is overleden in 1837, 75 jaar oud.
Kinderen van Willem Hora en Johanna Christina:
1 Johan Hora Siccama 'van de Harkstede'  -  2  Wiardus Hora Siccama

 

Johan Hora Siccama 'van de Harkstede',  inspecteur kadaster, heer van beide Harksteden, Siddeburen en Oosterwold,  geb 22-05-1787 in Groningen, zoon van Willem Hora Siccama en Johanna Christina Eijtelwein, is overl 20-03-1880 in Harkstede, 92 jaar oud.  Hij:
(1) trouwde, 23 jaar oud, in 1810 met
Genoveva Maria Rengers, 21 jaar oud, geb 22-04-1789 in Groningen, dochter van Duco Gerrold baron Juckema van Burmania Rengers en Jeanette Gabrielle Jkrv. van Lintelo tot de Marsch. Genoveva is overleden op 12-09-1859, 70 jaar oud.
(2) trouwde, 73 jaar oud, op 16-11-1860 in Groningen met
Grietje Huitsing, 47 jaar oud, geb 27-02-1813 in Groningen, dochter van Albert Huitsing en Grietje Eltjes Nieborg. Grietje is overl 23-02-1889 in Groningen, 75 jaar oud.
Kind van Johan Hora en Genoveva Maria:
 Duco Gerrold Hora Siccama 'van de Harkstede'
Jhr Duco Gerrold Hora Siccama 'van de Harkstede', heer van de Harkstede,
advocaat te Hoogezand, kapitein der Genie
, geb 1819, zoon van Johan Hora Siccama van de Harkstede en Genoveva Maria Rengers, is overl 1891, 72 jaar.  Duco Gerrold Hora:
(1) trouwde, 24 jaar oud, in 1843 met
Anna Helena Catharina Dorothea barones van Haersolte, 26 jaar oud,   geb 1817, dochter van Baron Mr. Coenraad Willem Anthony van Haersolte,  heer van den Doorn, Haerst en Zuthem,  en Jkvr. Louise Christine Egbertine Francoise Hora Siccama. Zij is overleden in 1845, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, in 1847 met
Wilhelmina Barbara Copes van Hasselt, 30 jaar oud,  geb 1817, dochter van Mr. Coenraad Jacob Gerbrand van Hasselt en Jkvr. Wilhelmina Anna Janssens. Wilhelmina  is overl in 1899, 82 jaar oud.
Kind van  Duco en Anna:
Odilia Amalia Rengers Hora Siccama, geb 1844 in Hoogezand, overl 17-02-1846 in Hoogezand, 2 jaar oud.
Kind van  Duco en Wilhelmina:
Johan Hora Siccama 'van de Harkstede'
Jhr. Johan Hora Siccama 'van de Harkstede', geb 1853,  Ontvanger der Directe Belastingen, lid van de Ridderschap van Utrecht,  zoon van  Duco Gerrold Hora Siccama van de Harkstede en Wilhelmina Barbara Copes van Hasselt, overl 1928, 75 jaar oud, trouwde, 27 jaar oud, in 1880 met Anna Catharina Sickenga, 27 jaar oud,  geboren in 1853, dochter van Jacob Sickenga en Alida Hoekstra. Anna is overleden in 1934, 81 jaar oud.
Kind van Johan  en Anna:
 Duco Gerrold Hora Siccama 'van de Harkstede', geboren in 1885,  landeconoom en grondbezitter in Schotland, overl in 1978, 93 jaar oud.

Jhr. Wiardus Hora Siccama, geb 27-04-1791 in Groningen, Ridder M.W.O., kapitein ter zee, kolonel ter zee, zoon van Willem Hora Siccama en Johanna Christina Eijtelwein, overl 25-06-1867 in Utrecht , 76 jaar oud:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 06-09-1831 op de Fraeylemaborg te Slochteren met
Harmanna Louise Christina de Sandra Veldtman (Letje), 42 jaar oud, geb 23-01-1789 in Groningen, dochter van Aldegonda Christina Wolthers,  vrouwe van 'Frayelemaborg' Slochteren, en  Mr. Hendrik de Sandra Veldtman. Afkomstig van Groningen, postmeestergeneraal van Groningen en Drenthe,
heer van 'Frayelemaborg' Slochteren, (door hem aangekocht op 17-01-1781
van Henric Occo Piccardt), heer van Slochteren, Foxham, Kolham en half Schildwolde.

Harmanna erfde Fraeylemaborg van haar vader en volgde hem in zijn heerlijkheden op. Vrouwe van Slochteren, Foxham, Kolham en half Schildwolde. Zij is overl 17-11-1847 in Groningen 58 jaar oud.
Bij haar dood ontving haar man Wiardus Hora Siccama het vruchtgebruik van de Fraeylemaborg.
Hij bleef er wonen met zijn volgende echtgenote.

(2) trouwde, 58 jaar oud, op 15-01-1850 met Josina Edzardine Adriane Sophie Gravin van Limburg Stirum,   overl na 1867.

Jhr. Harco Hilarius Hora Siccama,
Schout bij Nacht,  geb 1770, zoon van Johan Hora Siccama en Egbertha Louisa Beckeringh,  overl in 1827, 57 jaar oud, trouwde, 31 jaar oud, in 1801 met Aurelia Carolina Falck, 22 jaar oud, geb in 1779, dochter van Ofte Willem Falck en Engela Apollonia Berg. Aurelia  is overl in 1852, 73 jaar oud.

 Rolina Maria Siccama, 
Vrouwe van Klinckema, geb 11-02-1773 in Groningen, dochter van  Johan Hora Siccama en Egbertha Louisa Beckeringh, overl 15-01-1826 in Leeuwarden, 52 jaar oud, begr te Weidum, trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1792 in Ennemaborg, Midwolda met Bernhardus Buma, 21 jaar oud,  Advocaat Hof van Friesland, lid Prov. Staten Friesland, lid Gedep. Staten Friesland, geb 17-10-1770 in Leeuwarden, overl 14-07-1838 in Leeuwarden, 67 jaar oud, begr te Weidum.

 Mr. Wiardus Hora Siccama, geb 11-03-1775 in Groningen, zoon van  Johan Hora Siccama en Egbertha Louisa Beckeringh, ged 17-03-1775 in Groningen,
wonende op Oosterbroek. Heer van Farmsum, Ten Post en havezathe Oosterbroek (Eelde),notaris te Hoogezand,
 overl 04-12-1849 in Eelde op Oosterbroek, 74 jaar oud, begr te Eelde, kerkhof NH kerk.  Wiardus Hora:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 31-12-1798 in Hoogkerk met Odilia Amelia baronesse Rengers van Farmsum vrouwe van Ten Post, 19 jaar oud, geb 28-01-1779 in Groningen, dochter van Duco Gerrold baron Juckema van Burmania Rengers,  heer van Farmsum en Ten Post  en Jeanette Gabrielle Jkvr. van Lintelo tot de Marsch. Zij is ged 03-02-1779 in Groningen, overl 08-03-1805 in Groningen, 26 jaar oud, begr te Wittewierum (Gr) - familiekelder.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 20-11-1809 in Eelde met  Anna Maria Catharina Modderman, 21 jaar oud, geb 06-05-1788, dochter van Mr. Tonco Modderman en Antonia Forsten. Anna is overl 03-05-1841 in Eelde (Dr), op Oosterbroek, 52 jaar oud.

Kinderen van Wiardus  en Odilia: 

Duco Gerrold Rengers Hora Siccama
Johan Rengers Hora Siccama, geb 03-09-1801 in Groningen
Mr. Duco Gerrold Rengers Hora Siccama, geb 1799, zoon van Mr. Wiardus Hora Siccama en Odilia Amelia baronesse Rengers van Farmsum, overl 1854, 55 jaar oud,  trouwde, 37 jaar oud, in 1836 met Anna Helena Catharina Dorothea barones van Haersolte, 28 jaar oud, geb 1808, dochter van Baron Mr. Coenraad Willem Anthony van Haersolte en Jkvr. Louise Christine Egbertine Francoise Hora Siccama. Zij is overl in 1856, 48 jaar oud.
Kind van Duco  en Anna:
 Willem Adolf Werner
Jhr. Willem Adolf Werner Rengers Hora Siccama, geb 1849, zoon van  Duco Gerrold Rengers Hora Siccama en Anna Helena Catharina Dorothea barones van Haersolte.   Hij is overl in 1907, 58 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, in 1872 met Alida Cornelis Verkuyl, 23 jaar oud, geb 1849, dochter van Gauillaume Jacques Verkuyl en Geertruida Elisabeth van Dam van Isselt. Alida is overleden in 1931, 82 jaar oud.
Kind van Willem en Alida:
  Duco Gerrold Rengers Hora Siccama
Jhr. Duco Gerrold Rengers Hora Siccama, hoogleraar Rechtsgeleerde Faculteit Utrecht, geb 1876, zoon van  Willem Adolf Werner Rengers Hora Siccama en Alida Cornelis Verkuyl. Hij is overl 1962, 86 jaar oud.  Duco:
(1) trouwde, 39 jaar oud, in 1915 met
Maria Dora Elfriede Nielbeck, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1930. Maria Dora Elfriede is geb 1891, dochter van Konrad Nielbeck en Maria Reuter.
(2) trouwde, 56 jaar oud, in 1932 met
Jacqueline Adrienne Justina barones van Nagell, 50 jaar oud,  geb 1882, dochter van Baron Mr. Assueer Jacob van Nagell en Maria Christina Catharina van Eck. Jacqueline is overl in 1977, 95 jaar oud.

Johan Rengers Hora Siccama, heer van Farmsum en Oosterbroek, advocaat, notaris, advocaat-procureur, burgemeester en secretaris van Hoogezand, geb 03-09-1801 in Groningen, zoon van Wiardus Hora Siccama en Odilia Amelia baronesse Rengers van Farmsum. Hij is gedoopt op 09-09-1801 in Groningen, overl 25-01-1891 in Paterswolde (Dr), 89 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1827 met Maria Aletta van Angelbeek, 23 jaar oud, geb 23-02-1804 in Utrecht , dochter van Johann Gerhard van Angelbeek en Anna Geertruida Sanderson. Zij is gedoopt op 18-03-1804 in Utrecht  - Domkerk en overl 13-09-1887 in Eelde (Dr) op Oosterbroek, 83 jaar oud.
Kinderen van Johan  en Maria: 

1 Anna Maria   -  2  Wiardus
Jkvr. Anna Maria  Rengers Hora Siccama, geb 22-02-1831 in Hoogezand (Gr), dochter van Johan Rengers Hora Siccama en Maria Aletta van Angelbeek,  is overl 28-12-1905 in Oosterbeek, 74 jaar oud. Zij trouwde, 27 jaar oud, op 21-08-1858 in Eelde  met Dr. Herman van Hall, 27 jaar oud.  Leraar Nat. Historie HBS (Leiden en Middelburg), boomkweker en conservator Rijksherbarium te Leiden, geb 06-12-1830 in Groningen, zoon van Prof. Dr. Hermannus Christiaan van Hall en Maria Anna van Schermbeek. Hij is overl 11-09-1890 in Groningen, 59 jaar oud.
Vader Hermannus Christiaan van Hall was hoogleraar Plant- en Landhuishoudkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en was een zeer vooruitstrevend man. Hij stond aan de wieg van de hogere Landhuishoudkundige school (1842), in Groningen, een van de drie voorlopers van het huidige Van Hall Instituut.

Kind van Anna  en  Herman:

Johanna Maria Anna van Hall, geb in 1871, overl in 1950, 79 jaar oud.
Jhr. Wiardus Rengers Hora Siccama, geb 18-11-1835 in s Gravenhage bouwer van 'Hoog Hullen'
(ziekenhuis voor drankverslaafden), burgemeester van Westerbork en van Vries,
zoon van Johan Rengers Hora Siccama en Maria Aletta van Angelbeek.  Hij is overl 11-12-1908 in Dresden (Dld), 73 jaar oud. Wiardus:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 30-08-1867 in Beetgum met
Caroline Francoise Wolfeline baronesse thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg, 36 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 22-04-1884 in Amsterdam. Caroline is geb 24-01-1831 in Leeuwarden, dochter van Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg,  grietman Menaldumadeel, houtvester, kamerheer des konings in buitengewone dienst, lid Ridderschap van Friesland, en Henritta Wilhelmina barones Rengers.  Caroline is overl 25-12-1895 in Nijmegen (N.Br.), 64 jaar oud, en aldaar begraven.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 04-12-1884 met
Elisabeth Rozina Suzanna de Cocq, 31 jaar oud, geb in 1853, dochter van Cornelis de Cocq en Rozina Suzanna Wolfson.
Kind van Wiardus  en Caroline:
 Carel Frans Wolfgang

Jhr. Carel Frans Wolfgang Rengers Hora Siccama, geb 11-03-1869 in Haren (Gr), zoon van  Wiardus Rengers Hora Siccama en Caroline Francoise Wolfeline baronesse thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg,  is overl 14-04-1936 in Antwerpen, 67 jaar oud, begr 16-04-1936 te Antwerpen. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1896 in Nijmegen met Wilhelmina Adriana Geertruida ten Tije, 28 jaar oud, geb 26-12-1867 in Grave, dochter van Hendrik ten Tije en Jacoba Johanna Hansen. Wilhelmina is overleden op 16-05-1901 in Nijmegen , 33 jaar oud, en aldaar begraven op 18-05-1901.

Jhr. Johan Hora Siccama
, geb 31-10-1778, in 1811 maire van Slochteren, heer van Slochteren, Kolham, Foxham en half Schildwolde. Lid v.d. Kamer der Staten Gen., lid van Ged. Staten van Groningen, zoon van Johan Hora Siccama en Egbertha Louisa Beckeringh. In 1816 werd hij in de Nederlandse Adelstand verheven. Johan Hora is overl 07-04-1829 in Brussel, 50 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 13-06-1810 in Slochteren  met Harmanna Louise Christina de Sandra Veldtman , 21 jaar oud, geb 23-01-1789 in Groningen, dochter van Aldegonda Christina Wolthers  en Mr. Hendrik de Sandra Veldtman.  Harmanna is overl 17-11-1847 in Groningen, 58 jaar oud.

 Reijnje Syckema is geboren omstreeks 1620 in Doezum, dochter van Wijdt Syckema en Tjauckien Harckesdr Iwema.
'Reijnje ontvangt op 4 juli 1643 uit de ouderlijke nalatenschap o.a. een "sekere behuisenge, schuire, boomen, ende plantagien staende en geleegen tot Doesum soo wijlen Wijdt Sickema en wijlen Tiaeuctjen Iwema gewesene Eeluiden in levende bewoont hebben mit oek de heert landes daerbij behoerende, mit oek de veenen zten zuiden streckende ande voorts heert landes, sampt de gerechticheit van de kerckebancken, leegersteeden, heerlickheit van Buirregt en Grietenije". Het gaat hier om de 'Cruisingastede'.
Reijnje is overl vr 01-1681, ongeveer 61 jaar oud. Zij trouwde, plm 20 jaar oud, op 28-10-1640 in Doezum met Jan Rempts Cruisinga, overl vr 20-01-1681.

 Teets Syckema, geb ca 1590 in Doezum, dochter van
Eelthje Syckema en Imme Pieters,  is overleden vr 1624 in Surhuizum, ongeveer 34 jaar oud. Zij trouwde, plm 25 jaar oud, vr 1615 in Surhuizum  met Schelte Rommes Papema, ca 35 jaar oud, geb omstreeks 1580 in Surhuizum, overl vr 1624 in Surhuizum, ca 44 jaar oud.

Attje Siccama, geb ca 1600 in Surhuizum, dochter van Eelthje Syckema en Imme Pieters. Zij is overl 27-11-1641 in Burum, ca 41 jaar oud.Zij:
(1) trouwde, ca 21 jaar oud, in 1621 in Burum met Jan Reinders Eijsinga, ca 24 jaar oud, geb ca 1597 in Burum, zoon van Reinder Jeltes Eijsma en NN.
Hij is overl 31-05-1628 in Burum, ca 31 jaar oud.
' Weesboeken Kollumerland, 31 mei 1628: Inventaris voor het minderjarig weeskind van wijlen Jan Reindersz., gewoond hebbende tot Burum bij Rinske Wolters, zijn 1e huisvrouw' .

(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1628 met
Pieter Alberts de Roo, ongeveer 38 jaar oud, geb 1590,   overl 04-07-1643 in Burum, 53 jaar oud.
Kind van Attje en Jan Reinders:

 Eeltse Jansen Siccama

Eeltse Jansen Siccama, landbouwer te Burum, geb omstreeks 1622 in Burum, zoon van Jan Reinders Eijsinga en Attje Siccama.
Hij noemde zich met de achternaam van zijn moeder. Curator over zijn kinderen werd zijn neef Harcke Siccama, de stamvader van de adellijke
 familie Hora Siccama.

 Eeltse is overleden vr 17-12-1663, ca 41 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 28-10-1643 in Grijpskerk met Bouchien Pieters, plm 16 jaar oud, geb 1627 in Grijpskerk, dochter van Pieter Luwes Wiersma,  Erfgezetene op de Ruigewaard, en NN. Bouchien is overl op 06-12-1663 in Burum, ongeveer 36 jaar oud.

 'Bij de dood van zijn vader Jan Reinersz (Eijsinga) woonde Aelse met zijn moeder in de Buyren te Burum, het sterfhuis was lang vijf vakken met een schuur. In het Weesboek van Kollumerland, fol. 69, staat: gebruiken 58 1/2 ponden land van Gerkesklooster en 12 ponden daarbij en 13 1/2 pond eigen land (3 ponden zijn ca. 1 ha). Bij het verdelen der bezittingen is sprake van "Saaten en landen bij Jan Rijners Eijsinga en Pieter Jacobs beide van Burum" en van de goederen van hun bestevader Pieter Luwes Wiersma, die een plaats had in de Ruigewaard (Weesboek Kollumerland p 23, fol 54). Curator over de kinderen werd Harcke Siccama, de neef van Aelse Jans."
Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 40. "Eeltse of Ealze verkocht 18 april 1654 land op de Ruigewaard te Burum, hij bewoonde en gebruikte dat zelf. Dit kwam uit de erfenis van zijn grootvader Peter Wiersma.'

Kinderen van Eeltse Jansen en Bouchien:

1 Trijntje Elses  -  2 Lieuwe Elses  -  3 Jan Elses
4 Trijntje Aelses -  5 Attje Eeltses  -  6 Pieter Elses

Lieuwe Elses Siccama,  landbouwer, kerkvoogd 1669-1690, rechter en ontvanger 1682-1683 in Burum, geb 1646 in Burum, zoon van Eeltse Jansen Siccama en Bouchien Pieters, is overl vr 1698 in Burum, ten hoogste 52 jaar oud. Hij trouwde met Rinskje Rinses, geb omstreeks 1650 in Kollum, dochter van Rinse Johannes. Rinskje is overleden na 1712 in Burum, ca 62 jaar oud.
 Samen met zijn broer Pieter Elzes was Lieuwe Elses eigenaar van de Kloosterzathe in Burum nr. 73. Komt ook voor als Louw Eltzes terwijl ook de achternaam Siccama wordt gebruikt.
 In 1727 komen zijn kinderen voor als bezitters van 'sate Landts, gelegen in Uitterdijxter-kluft onder de klockslag van Kollum', Bauckjen voor 1/4 part en Else en Johannes samen voor 3/4 part (zie Antje Luwes). Na het overlijden van zijn zuster Trijntje in 1683 was hij curator over haar zoontje Eelse, samen met zijn broer Jan. Lieuwe Elzes overleed vr 1698 want toen waren zijn erfgenamen eigenaar van de halve plaats te Burum."

Kinderen van Lieuwe Elses en Rinskje:

1 Antje  -  2 Elze
Antje Luwes Siccama, geb omstreeks 1665 in Burum, dochter van Lieuwe Elses Siccama en Rinskje Rinses, trouwde met Cornelis Ennes Wiersma, geb vr 1665 , overl na 1727, plm 62 jaar oud.

Notitie bij Cornelis Ennes: Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 203 nr 197, Openbare Bibliotheek Groningen.
 
"Kornelis Ennes is waarschijnlijk vr 1665 geboren, want hij komt in 1686 voor in het register van de omslag van Burum. Hij is 29-5-1687 lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Burum, in 1696, 1716 en 1718 kerkvoogd.
In 1698 is hij meier van nr. 18 te Burum en in 1728 eigenaar van nr. 15 en meier van nr. 8, 14, 17 en 18.
 Hij komt in 1727 voor in het Kollumer Proclamatieboek Q7, folio 509, bij een transactie van 1/4 part in sate en landen op de Uitterdijkster kluft onder de klokslag van Kollum, dat in het bezit is van Bauckjen Lieuwes Siccama, weduwe van de schrijver Videnius.
Haar broers Elze Lieuwes en Johannes Lieuwes, zonder de toenaam Siccama, zijn samen bezitter van 3/4 part.
De sate grenst aan die van Johannes en wordt gebruikt en bewoond door de zoon van Elze, Lieuwe Elzes.
De sate is groot 92 pondematen, bezwaard met 32 landsflorenen, 3 dijksflorenen en zijlschatting over 80 pondematen.
De 'heerlijke en kostelijke stemdragende sate landts' wordt geschat op 2231 Carolus guldens en 14 stuivers. Bij deze transactie maakte Elze Lieuwes gebruik van zijn recht van 'niaer'.
De sate was dus kennelijk uit de ouderlijke nalatenschap. De naam van Antje wordt bij deze transactie niet genoemd, zij komt samen met haar man voor in het lidmatenboek van de kerk te Burum in 1687 en 1712."

Kind van Antje Luwes en Cornelis Ennes:
 Enne Cornelis
Enne Cornelis Wiersma, geb 1692 in Burum, zoon van Cornelis Ennes Wiersma en Antje Luwes Siccama,  is ged  11-04-1692 in Burum,  is overl vr 1754, ten hoogste 62 jaar oud. Hij trouwde met Grietje Ywes, geb 1712, ged  14-08-1712.
Kinderen van Enne Cornelis en Grietje:
1 Grietje  -  2 Eeuwe
Grietje Ennes Wiersma, dochter van Enne Cornelis Wiersma en Grietje Ywes, trouwde met Pyter Pieters Siccama geb 1755 in Kollumerland, zoon van Pytter Elzes Siccama. Hij is overl 28-03-1813 in Kollumerland, 58 jaar oud.
'Pyter Pieters nam in 1811 in Kollum de familienaam Siccama aan; voor zichzelf, zijn kinderen: Elze (31) onder Burum, Betske (26) onder Burum, Cornelis (17), en voor zijn kleinkinderen: Grietje (10), Tjerk (8), Pieter (6), Cornelis (4).'
Kinderen van Grietje  en Pyter:
2 Betske  -  3 Cornelis  -  1 Elze
Elze Pieters Siccama, geb 04-09-1780 in Kollum, zoon van Pyter Pieters Siccama en Grietje Ennes Wiersma. Hij is overl 27-06-1855 in Kollumerland, 74 jaar oud. Hij trouwde met Sijke Tjerks Boersma, geb 1780 in Kollum, dochter van Tjerk Geerts Boersma en Jitske Eelkes. Zij is overleden op 31-12-1865 in Kollumerland, 85 jaar oud.
Kind van Elze  en Sijke:
 Jitske Elzes Siccama, geb 18-10-1818 in Kollum,  overl 10-05-1897 in Lutjegast, 78 jaar oud.
 

Eeuwe Ennes Wiersma, geb1736 in Burum, landbouwer, huisman, kerkvoogd en rentenier. Na het 'Kollumer Oproer' (der Oranjegezinden) werd hij op 4 januari 1797 op het Blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet wegens ophitsing tegen de Franse bezetting. Zoon van Enne Cornelis Wiersma en Grietje Ywes, gedoopt op 26-08-1736 in Burum,   overl 11-08-1811 in Burum, 75 jaar oud. Hij trouwde waarschijnlijk met Dieuwke Martens. (de derde proclamatie van
hun huwelijk was op 28 december 1755 in Kollum).
Zij is geboren ca 1737 in Kollum, en  overl  08-10-1807 in Burum, ca 70 jaar oud.
 
artikel over Eeuwe Ennes Wiersma:
Transcripties Kollumer Oproer (http://www.angelfire.com/vt/sneuper), Portefeuille 368, Dossier 5348, Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum. "COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum. Geextraheerd uijt de depositie gepasserd bij Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt.

No.1. Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt oud 36 jaaren, deponeert dat hij op Zaturdag den 4den Februarij 1797 's avonds ongeveer vier vijf uuren voor het Regthuijs te Collum op de Straat stonden eenige menschen zijnde den deponent niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe Ennes, huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs welke destijds zeide "waar is die cannonier van Dockum die geschoten is; en waarom hebbe jemme hem niet doodgeslagen; die onder de genoodschappen zyn moete allegaar maar doodgeslagen worden; daar moet niet een in het leven blijven want dan kunnen zij geen meer quaad doen"; waar op gemelde Eeuwe Ennes weder vandaar de straat is langs gegaan, meer van de saak niet wetende, etc., actum den 7e Maart 1797. Aldus geinformeerd bij ons ondergeschreven Mederegter en Secretaris actum den 6e en 7e Maart 1797 (was get. J: Ellens en J:S: Braak)
COPIA depositie gepasseerd bij Hendrik Gerrits onder Buurum.

No.2. Hendrik Gerrits, arbeider in de leegte onder Buurum oud 56 jaaren, deponeert dat hij ten huijse van Pieter Roelofs is geweest te arbeiden, dat op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer tussen een en twee uur aldaar is gekoomen Eeuwe Ennes (hebbende een los snijder in de handen) terwijl den deponent en Pieter Roelofs bij de agterdeur stonden; dat Eeuwe Ennes destijds tegen den deponent en Pieter Roelofs zeide 'staan jemme hier nog; is 't nog geen tyd dat jemme ook na Kollum gaan; hoore jemme de noodklokken niet luijden'; dat Eeuwe Ennes dan deponent en Pieter Roelofs daar op meede na Collum heeft genoomen; dan nevens het huijs van Dieuwke Minnes Wede Else Jacobs komende; zeide deselve tegen den deponent Hendrik 'ik bleef tuijs als ik U: was; dat Eeuwe Ennes zulks hoorde daarop antwoorde het is nu geen tijd van tuijs blijven; voort voort maar'; dat zij lieden daar op hun weg hebben vervolgd na Collum; aldaar gegaan na het huijs van Sijbren Meinardij, en Eeuwe Ennes den deponent een soopje gegeven hebbende; en den deponent 's nagts gelegentheid krijgende om weder uijt Collum te komen zulks ook dadelijk heeft gedaan, en na zij huijs weder terug gekeerd; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797.

No.3. COPIA Antje Jans huijsvrouw van Hendrik Sijmens wonende bij de kolk onder Burum oud 29 jaaren, deponeert dat zij op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer twee drie uur van zijn huijs heeft zien komen Eeuwe Ennes gaande het pad na Munnekezijl; hebbende een hoed op de stok; dat op Zondag morgen den 4e Februarij 1797 na dat de meenigte yolk van Collum 's deponentes huijs voorbij gepasseerd was na Munneke zijl; zij deponente zich heeft begeeven na het huijs van Rinse Hessels; en van daar weeder na Eeuwe Ennes om te zien of haar man ook daar was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen de deponente zeide, dat zij na de leegte moeste gaan om aldaar tegens het volk te zeggen dat die niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te Collum was dat het allegaar maar opraapsels van Jan Rap waaren ('t welk was Jan Eebes Broersma) dat zij de deponente daarop ook dadelijk op reis is gegaan, en in de leegte komende aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede gegeven heeft overgebragt; dat destijds mede bij het huijs van Jan Jochems stonde de huijsvrouw van Fredrik Sweiser, havenchergier in de leegte onder Buurum voorschn; en twee dogters van Hendrik Gerrits, dat de deponente daarop haar reis heeft voortgeset na Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede gegeven te Boodschappen; dat zij deponente digt aan Pieterzijl komende aldaar hun man en de knegt van Rinse Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder terug is gegaan na het huijs van Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum, dat zij lieden aldaar koomende Eeuwe Ennes tegen hun seide 'zijt gij daar dat is goed; maar vandaag zal er niet veel gebeuren, morgen vroeg om zeven uur moet gij alle klaar zijn'; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797."


Kind van Eeuwe Ennes en Dieuwke:

Minke Eeuwes Wiersma, Boerin te Augsbuurt, Burum,  geb 13-12-1773 in Burum, dochter van Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuwke Martens, ged 09-01-1774 in Burum, overl 21-12-1814 in Augsbuurt, 41 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 28-02-1796 in Burum  met Willem Rinzes Rispens, 32 jaar oud,  geb 1764 in Burum, overl 02-01-1813 in Kollum, 49 jaar oud.
Kind van Minke Eeuwes en Willem Rinzes:
Renze
Renze Willems Rispens, geb 17-07-1798 in Burum, zoon van Willem Rinzes Rispens en Minke Eeuwes Wiersma, overl 03-01-1846 in Oostdongeradeel, 47 jaar oud. Hij trouwde, 19 jaar oud, op 22-05-1818 in Kollumerland met Antje Dirks Posthuma, 20 jaar oud, geb 1798, overl 27-11-1861 in Oostdongeradeel, 63 jaar oud.
Kind van Renze  en Antje:
Minke
 Notitie bij Minke Rinzes: De oudst bekende plaats van herkomst van het geslacht Rispens is het dorp Oosterend, midden in Friesland gelegen in de grietenij Hennaarderadeel, waarvan dit dorp tot 1580 de hoofdplaats was. Een van de pastoors van de fraaie kerk was tot in het begin van 16e eeuw: Aggo Occonis a Rispens, of Aggo Ostrendus, die ook in de kerk begraven ligt, onder een blauwe zerk met inscriptie + 1534.
Op minstens drie verschillende boerderijen te Oosterend hebben leden van het geslacht Rispens het boerenbedrijf uitgeoefend. De oorspronkelijke boerderij lag op Greate Wijns, nu Trye Husen geheten, ten oosten van de Wynser dyk, die nog heden ten dage die naam draagt.
Behalve op Greate Wyns vinden we in de 16e eeuw de boerderij Lytse Wyns, waarvan een inventarisbeschrijving bewaard gebleven is. De boerderij op Greate wyns draagt nog een aanduiding: Sate Rispens 1778. Op lytse Wyns zetelt boer J.Heeg.De derde Rispens boerderij lag op Eesquert, F, tussen Oosterend en Henaard, dicht bij Adema. (tekst D. Van Dijk 1961)

Minke Rinzes Rispens, geb 14-09-1821 in Oostdongeradeel, dochter van Renze Willems Rispens en Antje Dirks Posthuma. Minke is overl 14-06-1895 in Hemelumer Oldeferd (Fr), 73 jaar oud. Zij trouwde, 36 jaar oud, op 31-12-1857 in Kollumerland met Jan Jacobs Formsma, 41 jaar oud, geb 11-04-1816 in Grijpskerk,  overl 06-07-1892 in Ferwerderadeel, 76 jaar oud.
Kind van Minke Rinzes en Jan Jacobs:

 Rinze
Rinze Formsma, geb 04-12-1859 in Kollumerland, zoon van Jan Jacobs Formsma en Minke Rinzes Rispens. Hij is overl 14-03-1936 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud. Hij trouwde, 37 jaar oud, op 07-05-1897 in Tietjerksteradeel  met Trijntje Folkerts Fennema, 30 jaar oud, geb 22-11-1866 in Tietjerksteradeel ,  aldaar overl 22-08-1922, 55 jaar oud.

Elze Lieuwes Siccama,  rechter en ontvanger in Burum, geb ca 1671 in Burum, zoon van Lieuwe Elses Siccama en Rinskje Rinses. Hij is overl na 1763 in Burum, ca 92 jaar oud. Hij trouwde, plm 26 jaar oud, in 1697 met Baukjen Johannes, 20 jaar oud, geb 1677, dochter van Johannes Rinses. Zij is overl na 1763 in Burum, minstens 86 jaar oud.
Kind van Elze Lieuwes en Baukjen:

 Pytter

Pytter Elzes Siccama, zoon van Elze Lieuwes Siccama en Baukjen Johannes.
Kind van Pytter Elzes:

 Pyter Pieters
Pyter Pieters Siccama,  geb 1755 in Kollumerland, zoon van Pytter Elzes Siccama. Pyter is overl 28-03-1813 in Kollumerland, 58 jaar oud.
Hij trouwde met
Grietje Ennes Wiersma, dochter van Enne Cornelis Wiersma en Grietje Ywes.
Kinderen van Pyter Pieters en Grietje Ennes:
 1 Betske  -  2 Cornelis  -  3 Elze

 Jan Elses Siccama, geb 1649, zoon van Eeltse Jansen Siccama en Bouchien Pieters,  trouwde, ten hoogste 37 jaar oud, vr 1686 met Martien Pieters.
Attje Eeltses Siccama, geb ca 1657, dochter van Eeltse Jansen Siccama en Bouchien Pieters,  is overl 1695, ca 38 jaar oud. Zij trouwde met Harmen Sybrants, Gecommitteerde Raad der Ommelanden tussen Eems en Lauwers,  geb plm 1657, zoon van Sybrant Jansen en Lubke. Harmen is overl 15-05-1727 in Den Ham, ca 70 jaar oud.
Pieter Elses Siccama
, landbouwer te Franssum, Nienhuis (Gr), geb 1658 in Burum, zoon van Eeltse Jansen Siccama en Bouchien Pieters. Overl 38 jaar oud, begr 30-06-1696 te Fransum.  Pieter Elses:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1683 in Aduard met
Nieske Harmens, ongeveer 23 jaar oud, geb ca 1660, overl vr 1690, ca 30 jaar oud. Zij was 10 september 1682 lidmaat geworden van de Ned. Herv. kerk).
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 20-07-1690 in Aduard met
Lysabeth Peters, ca 25 jaar oud, geb omstreeks 1665.  Overl vr 1694 in Aduard, ongeveer 29 jaar oud.
(3) trouwde, 36 jaar oud, in 1694 met
Geeske Garbrands, ca 29 jaar oud, geb omstreeks 1665.
 Ze woonde op boerderij Nijenhuis bij Fransum.

Kinderen van Pieter en Nieske:
1 Claaske
 -  2  Else

Kind van Pieter en Lysabeth: Else
Kind van Pieter en Geeske: Garbrand

Claaske Pieters, dochter van Pieter Elses Siccama en Nieske Harmens, is gedoopt op 27-09-1685 in Den Ham.
Claaske Siccama komt onder nummer 1129 voor in het Siccamaboek. Het verband met de familie Siccama was toen nog niet duidelijk.
Inmiddels is bekend dat Claaske Siccama een dochter was van Pieter Elses Siccama en Nieske Harmens.

Claaske is overleden vr 1729, ten hoogste 44 jaar oud. Zij trouwde op 24-03-1704 in Oldehove met Frans Jacobs Vonck, hoveling, landbouwer op Ritsemaheerd, eigenaar van Rolsemaheerd. Zoon van Jacob Harms Vonck, hoveling, landbouwer op Ritsemaheerd te Oldehove, grietman, rekenmeester, landdagcomparant,wonende te Oldehove, en Ettien Franssen Doornbos ,ook genoemd Ettjen Doorenbusch. Hij is gedoopt op 02-08-1674 in Oldehove. Overl vr 1729, plm 55 jaar oud.

Bij de monstering van de landdagcomparanten van 7 maart 1729 werd achter Frans Vonck "obiit" oftewel gestorven geschreven. Op de toerbeurt was hij in 1705 grietman. Hij was ook buur en dijkrechter, collator en boekhouder van de Ned. Herv. Kerk.
Door aankoop in 1710 van de op de Ritsemaheerd vallende ommegang in de rechtstoel van Ezinge en de daarbij horende ommegang in de schepperij Ezinge en Hardeweer van het Aduarder Zijlvest hoopte hij wellicht zijn invloed in het Westerkwartier te vergroten. Dit liep echter uit op een debacle. Reeds jarenlang sleet de heer van Allersma deze rechten en Vonck's mandaat werd na een paar jaar procederen afgewezen. Kort daarop troffen enige rampen de landbouw: droogte, veepest en watersnood. Frans Vonck deed De Kleine Kampen van de hand en werd meier van de Tiaertsemaheerd.
Hij had nu alle Kenwerder boerderijen in n hand.
Hoewel hij van 1711 tot zijn overlijden rond 1729 eigenerfd landdagcomparant voor Oldehove was, heeft Frans Vonck zijn politieke aspiraties waarschijnlijk laten varen.
In 1722 verkocht hij het slijten van n van zijn heerlijke rechten in 1726/1727 aan Jr. Lewe van Aduard. De strijd om de hegemonie tussen Jr. Lewe van Aduard en Jr. Ripperda en later Jr. de Mepsche maakte het Frans Vonck waarschijnlijk ook moeilijk grotere invloed te krijgen.
Waar zijn sympathie lag, is niet duidelijk.

Kinderen van Claaske en Frans Jacobs:

1 Ettien  -  2 Pieter  -  3 Jacob -  4 Neyske
5 Harm  -  6 Jantien -  7 Harm -  8 Neiske

Citaat uit het Siccamaboek:
Er is een aanwijzing dat de familie Vonck niet uit Humsterland afkomstig is. Het is mijn ondervinding dat in de 17de en 18de eeuw in Humsterland een achternaam vaak op vreemde herkomst duidt: de Schuiringa's en Krijthe's komen uit Drenthe. (Ommelander Geslachten, blz. 252, 804.)
de familie Grommers uit Oostfriesland, de familie Doornbos uit Leermens. (A.I.J. Weinberg:"Doornbos uit Oldehove."), de familie Uilersma uit Noordhorn, Swart uit Gerkesklooster en Raven uit de richting van Leek.
Bekende familienamen als Gaaikema, Kam(p)stra en Bansema dateren uit 1812.

Uiteraard ligt het anders bij de oude hovelingen geslachten uit Humsterland, zoals Tiaerssema, Siccama, Broersema, Jensema, Alma en Hayema. Maar eind 17de eeuw zijn zij uit Humsterland vertrokken of uitgestorven. Overleden 1695. In de collectie zegelafdrukken van het R.A. te Groningen komt onder No. C 208 zijn zegel van rode was voor van Jacob Harmens Vonck.
Op dit zegel is geen contrazegel. Het charter waaraan het gehangen heeft, is verdwenen.

De afbeelding op het zegel toont een sprekend wapen:
"Een groot houtvuur; helmteken ook een houtvuur.
S.K. Noordveld nam als kleuren aan:
" De kleuren zijn uiteraard niet vermeld, maar, gezien de voorstelling, kan het haast niet anders dan zilver (het schild), rood (het vuur) en zwart of donkerbruin (het hout) zijn. Er valt veel voor te zeggen deze kleuren aan te houden.
Er zijn geen andere afbeeldingen in was, steen of papier van dit wapen bekend.
Er is slechts n ander familiewapen met een houtvuur bekend van een familie Vonck.

Duitse families Funck met een houtvuur in hun wapen zijn er meer. (J.B. Rietstap:"Armorial Gnral", Gouda, 1887.)
Het andere wapen Vonck is afgebeeld op een glas in loodraam in Venlo. Het erbij horende opschrift luidt: "Willem Vonck ontfanger en rekenmeester van de stadt en schependomsrekenkamer van Nijmegen en Alida Bours sijn huisvrouwe 1719".
Deze Willem Vonck was de zoon van Johann Funck en kwam uit Lobith. (N.A. Hamers: "Rijnschippers Funck Vonck", Lobith, Gens Nostra, 21 ste jrg. 1966, blz. 313/314.)
In tegenstelling tot ons houtvuur bestaat dit houtvuur uit een keurige stapel gekruiste balken. Ritsemaheerd was een edele heerd, dwz dat het grietenijrecht aan de heerd was verbonden. Hij mocht zich dan ook Hoveling in Humsterland noemen, net als zijn zoon Frans en kleinzoon Jacob.
Naast de Ritsemaheerd kochten Jacob en Ettien de Duurt Olgersheerd en werden ze provinciemeiers op De Kleine Kampen. In 1705 werd zijn boedel verdeeld, zoon Frans nam de provincieboerderij De Kleine Kampen over.
Menne Glas: Vermoedelijk eind jaren vijftig van de 17de eeuw kocht Jacob Harmens Vonck de Ritsemaheerd. Bij deze heerd hoorde het grietenij , buur , dijk en collatierecht. Daardoor werd Jacob Vonck hoveling in Humsterland.
In 1677 werd een Jacob Hermens Vinck toegelaten tot de Ommelander landdag en in 1681 Jacob Harmens. Ik vermoed dat dit onze Jacob Harmens Vonck is, te meer daar hij bij de daarop volgende monsteringen in 1683/85/87/89/91/93 en 95 steeds werd toegelaten als eigenerfde in Oldehove.
21 febr. 1683 werd Jacob Harmens Vonck benoemd tot rekenmeester provinciaal. Dit was n van de vele ambten welke steeds van kwartier op kwartier overgingen. Jacob Vonck vervulde deze functie voor Middagsteradeel, n van de kwartieren van Westerkwartier. (Zie:"Jonkers en boeren op de Ommelander landdag in de eerste helft
van de 18de eeuw".)
18 maart 1684 werd Jacob Vonck wederom rekenmeester voor een jaar. Hoewel hij waarschijnlijk in 1685 dat niet meer was, werd hij nog wel zo genoemd. Zie hieronder.
Vanaf 29 okt. 1683 was hoveling Jacob Harmens Vonck als opvolger van Jr. Christoffel van Ewsum afgevaardigde voor Humsterland op de Westerwarf, Hoewel hij nogal eens absent was, bleef hij dit tot zijn dood. De Westerwarf was van oorsprong de beroepsinstantie voor het Westerkwartier, maar werd in de 17de eeuw reeds overvleugeld door de hoofdmannenkamer en verdween begin 18de eeuw.
26 nov. 1683 kochten Jacob Harmens Vonck en Ettjen Franssen Doorenbusch, "sijn lieve huisvrouw", van Johann Julsingh voor 15 car gld per gras de Duurt Ulgersheerd in Oldehove. Deze heerd werd ook wel Noorder Beruma genoemd. De originele koopacte is bewaard gebleven en op blz. 96 afgebeeld. (in het boek: "de familie Vonck uit Humsterland, de nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien Franssen Doorenbusch").
In okt. 1685 werd er land verkocht, 9 frazen, door "rekenmeester Vonck" in gebruik. Omdat dit mogelijk bij de Deijckemaheerd hoorde, zijn daar meer bijzonderheden vermeld.
Het is niet bekend of de familie ook geleden heeft onder de grote watersnoodramp van 1686. Stellig hebben ze in angst gezeten.
In 1688 waren Jacob Vonck en zijn vrouw gasten op de bruiloft van Jr. Gerard Horenken en Vr. Bouwina Clant. De schoolmeester van Zuidhorn, Lubbe Buinink, maakte een huwelijksgedicht, waarin hij de gasten opnoemde. {Fragment uit het Nieuwsblad van het Noorden, 3 dec. 1936 (Ter verpozing.)}
In 1909 werd in Zuidhorn een historische optocht gehouden voorstellende deze bruilofsstoet. Jacob Harmens Vonck werd uitgebeeld door de heer H. van Weerden. (Mededeling G. Schuiringa Pzn.)

Fragment huwelijksgedicht:

De duiven vliegen van de til en onder Suythorns lant
Verbreyden sij de blijde maer: Nog verder stuyrt de Faem
Het blijd geruchte: Horenken en Clant te saem
Vereent ten Echten bond. De Stad en Ommelanden
Voelen n selfde danckbaerheyd hun hert ontbranden
En hoort; wat sien o Bruyd en Bruygom nu mijn sterflycke ooghen?
Van alle kant, van alle wint de edelsten getogen
Naar 't dorp Suythorn vereent in huwelijksstoet
Bouwina Clant en haeren Gerhardt in 't gemoet.
De Heer van Nijenoort met sijn eedle Vrouwe saemen
Uit Suydelijk quartier te paert getogen quaemen;
Van Feerwert d'eedle Reynt uit Alberda's geslaght,
Verhildersum op Wehe zond drie jonkers, jonge kraght
De Starkenborghen, en de Heer van Clinckema
Rijdt trotsch 't gehucht door naast dappren Jellema.
Heer Jebbo Aldringha van Bijma 't hooge huys
En uit het verre Lellens slot kwam fiere Berent Gruys.
Van Stad en Lant treckt vrolyck landvolck altegaeder.
Uit Hoogemen treedt erentfest Jan Bolte naeder,
En Jacob Luyes, Hendrik Datema, Jacob Harms Vonck,
Zij luysterden de blijde maer die in hun ooren klonck,
En toghen op ten bruyloft met hun wijfkens op den waegen,
Waer sagh men ooyt een boerenkar so soete lasten draeghen?

In 1689 werden Jacob Harmens Vonck en zijn vrouw provinciemeiers van De Kleine Kampen. In 1695 werd dit overgeschreven op de weduwe Jacob Vonck. (Zie boerderijgeschiedenis Kleine Kampen.)
3 maart 1691 werd Jacob Vonck benoemd in een tweetal Statencommissies te weten de commissie ter inname van de rekening van de rentmeester en de commissie tot de defrayementen. (Defrayement = vergoeding van kosten.)
Het jaar daarop, 26 febr. werd grietman Vonck voor een jaar lid van de commissie tot de munte, de commissie tot de instructie van de collat(orale) successie en de commissie tot de restanten van de pachtenaren.
22 nov. 1690 had Lieutenant Clock grietman Vonck en consorten alsmede
Majoor Ripperda en Jr. Rengers beide "in qualitate" een lening opgezegd van 4200 car gld. Ik krijg de indruk dat deze lening afgesloten was voor een overheidszaak.
In 1693 werd er land verkocht grenzende aan dat van grietman Vonck.
Als n der collatoren van de Ned. Herv. kerk van Oldehove was Jacob Harmens Vonck boekhouder en kerkvoogd. In 1693 werd er tussen de kerkvoogden en dominee Bartoldus Reneman overeenstemming bereikt over achterstallige inkomsten van de predikant. Deze bedroegen, na aftrek van enige lasten, 1045 gld. 17 stuiver. Hij kreeg meteen 371 gld 17 st, het overige kreeg hij "soo qau doenlijck ten minsten alle jaeren hondert gl ofte meerder soo veel de kerck enighsints sal konnen bij brengen". Deze overeenkomst moest bij een, na zonneomgang, naburige rechtstoel gesloten worden. In dit geval in Ezinge "den laetsten junij 1693".
In juli daaropvolgend werd Jacob Harmens Vonck sibbevoogd over de zoon van zijn dochter. (Jantien)
Van het grietmanschap van Jacob Harmens Vonck zijn twee tastbare zaken overgeleverd. Het ene is zijn zegel. Het andere is een afschrift, vermoedelijk van zijn hand, van een bij hem opgemaakt pachtcontract.
De aanhef en het slot zijn voor ons van meer belang dan de inhoud: Doede Janssen en zijn vrouw uit Harlingen verpachtten de helft van 7 grazen land bij Saaxumertil aan Jan Does en zijn vrouw.
Hier volgen aanhef en slot van de acte:
"Jacob Harmens Vonck hovelinck tot Oldehove, grietman en mede zijl
en dijckrechter in Humsterland betuige mite deze verzegelde brieve
dat....
....in oirconde den waerhijt en tot Vestenisse dezes hebbe ik hove
linck grietman opgemelt mijn gewoonlijcken amtszegel beneffens mijn
naam onderteckend en bevestigd (in het) jaer een duisent zeshondert
(en vijf) ent negentigs den vijfentwintigsten juli.
onderstont J.H. Vonck
deze was op franssijn (perkament) geschreven met uithangend zegel
in rode wasse".

10 juli 1693 was Jacob Harmens Vonck als sibbe voogd aangesteld over de stiefzoon van Waling Alles, de tweede echtgenoot van zijn dochter Jantien. Hij en Claes Louwes, voormond, en Reinder Reinders, vreemde voogd. Op 12 okt. 1702 werd Frans Jacobs Vonck sibbe voogd in plaats van zijn overleden vader.

Kort na het opmaken van deze acte moet hoveling Jacob Harmens Vonck zijn overleden. Nog in 1695 werd zijn weduwe meiersche van De Kleine Kampen. Er was een einde gekomen aan een leven dat naast de daagse zorgen ook druk geweest moet zijn met vele regeringsambten.
1 mei 1704 werd er gesproken over de erfenis van "zaliger grietman Vonck's weduwe". Ook Ettjen Doorenbusch was toen overleden. De meeste bezittingen kreeg hun zoon Frans Vonck. Hij nam ook de Ritsemaheerd over. De Duurt Ulgersheerd ging naar Pieterke Vonck. Bij Jantien Vonck wordt een acte over deze boedelscheiding geciteerd.


 
Ettien Franssen Vonck, geb 03-05-1705 in Oldehove, dochter van Frans Jacobs Vonck en Claaske Pieters. Zij is ged 10-05-1705 in Oldehove, overleden, 71 jaar oud, begr 06-01-1777 te Oldehove. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 01-05-1728 in Oldehove met R
oelf Derks Uilersma, landbouwer te Ritsemaheerd en Tiaersemaheerd, zoon van Dirk Garbrandts en Trijntje Jans. Hij is gedoopt als Roelof op 01-08-1706 in Noordhorn. Roelf  is overleden, 81 jaar oud,  begr 06-09-1787 te Oldehove.
Kinderen van Ettien en Roelf:

1 Claaske  -  2 Derk  -  3 Trijntje -  4 Frans  -  5 Knellis
Claaske Roelfs Uilersma, dochter van Roelf Derks Uilersma en Ettien Franssen Vonck,  ged 14-02-1729 in Oldehove, overl, 72 jaar oud, begr 27-04-1801 te Oldehove, trouwde op 28-05-1749 in Oldehove met Hendrik Lammerts,  wonende te Oldehove (Gr). Zoon van Lammert Hindriks en Itien Jacobs, ged 16-02-1727 in Oldehove, overl, 61 jaar oud, begr 26-11-1788 te Oldehove.
Kinderen van Claaske Roelfs en Hendrik:
1 Ijtje Hendriks  -  2 Roelof Hendriks -  3 Eltjen Hindriks Stuit,
4 Heilina Hendriks Stuit (Stoit)  -  5 Kornelia Hendriks -  6 Lammert Hindriks Stuit
7 Kornelis Hendriks Uilersma.  -  8 Kornelis Hendriks.
Ijtje Hendriks, dochter van Hendrik Lammerts en Claaske Roelfs Uilersma, ged 25-01-1750 in Oldehove, overl  20-06-1793 in Oldehove, 43 jaar oud, trouwde op 08-04-1770 in Oldehove  met Klaas Hindriks, ca 25 jaar oud, geb omstreeks 1745.

 Klaas Hindriks  en IJtje Hindriks beide van Oldehove.
Klaas Hindriks is zelf niet gedoopt, en laat zijn vrouw Ietje Hindriks hun kinderen dopen. Hoogstwaarschijnlijk was hij dus doopsgezind. Overleden op 01 04 1796 te Oldehove. De tweede zoon wordt gedoopt als "Hindrik Steut", terwijl de andere kinderen enkel met hun naam gedoopt worden. Sebo Abels, d doopsgezinde deskundige, geeft als mogelijke verklaring, dat de 2e zoon vernoemd is naar de grootvader van moederskant, en dat de latere familienaam mogelijk van IJtje Hindriks haar kant afkomstig is. Steut zou afgeleid kunnen zijn van substituut.

 Roelof Hendriks, zoon van Hendrik Lammerts en Claaske Roelfs Uilersma, ged 05-09-1751 in Oldehove ,  trouwde met
Geertje Mentjes.

 
Eltjen Hindriks Stuit ,
ook genoemd: Etje, Stoit, In 1817 wonende te Warffum, geb 1755 in Oldehove, dochter van Hendrik Lammerts en Claaske Roelfs Uilersma, ged 07-12-1755 in Oldehove, overl 16-07-1829 in Oldehove, 74 jaar oud. Eltjen Hindriks:
(1) trouwde met
Kornelis Pieters, overl vr 07-1829.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 11-01-1784 in Oldehove met
Renger Rijkels, ongeveer 36 jaar oud, nadat zij op 25-12-1783 in Warffum (Gr) in ondertrouw zijn gegaan. Renger is geboren omstreeks 1748 in Westernieland (Gr), landbouwer ( op Smeersum ?), op Addingaheerd te Westernieland (Gr).
Renger wordt in 1817 commissaris van het trekveer genoemd
. Zoon van Rijkel Rengers en Eltje Tjaards. Renger is overleden op 31-08-1816 in Warffum (Gr), ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen van Eltjen Hindriks en Renger:
1 Rijkel  -  2 Hindrik  -  3 Tjaard
4 Lammert - 
5 Eltje  -  6 Catharina
Rijkel Rengers Rijkels, landbouwer, geb 1785, zoon van Renger Rijkels en Eltjen Hindriks Stuit. Hij trouwde, 32 jaar oud, op 04-09-1817 in Ezinge (Gr)  met Bouktje Writzers, landbouwersche32 jaar oud. Zij is geboren op 27-01-1785 in Den Ham (Gr), dochter van Writzer Harkes, landbouwer, en Alberts Trientje.
Kind van Rijkel  en Bouktje:
 Writzer Rijkels Rijkels, geboren op 20-05-1818 in Ezinge  overl 19-11-1832 in Ezinge, 14 jaar oud.
Hindrik Rengers Rijkels, geb 26-03-1786 in Westernieland, zoon van Renger Rijkels en Eltjen Hindriks Stuit,  trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1819 in Warffum  met Hendrika Willems George Nuitz, 34 jaar oud, geb 1785 in Warffum, dochter van Willem George Nuitz, medicina doctor, en Anje Jans Groen.
Kinderen van Hindrik en Hendrika:
1 Eltje, geb 13-08-1823 in Warffum    -  2 Afina Annetta, geb 12-02-1825 in Warffum
3 Renger, geb 07-06-1829 in Warffum

 Tjaard Ringers Rijkels, werkman, geb 09-12-1787 in Westernieland, zoon van Renger Rijkels en Eltjen Hindriks Stuit. Overl 09-08-1831, 43 jaar oud, trouwde, 23 jaar oud, op 20-11-1811 in Warffum met Janna Menkes Noorman, 22 jaar oud, geb 07-12-1788 in Baflo, dochter van Menke Jans Noorman en Tietje Jans.
Kinderen van Tjaard  en Janna:

1 Tietje  -  2 Hendrika  -  3 Menke  -  4 Renger -  5 Eltjen
6 Jantje  -  7 Jan Rijkels - 
8 Jan Rijkels9 Hendrik
Jan Rijkels, smidsknecht, geb 1824 in Warffum, zoon van Tjaard Ringers Rijkels en Janna Menkes Noorman,   trouwde, 30 jaar oud, op 08-04-1854 in Ulrum  met Trientje Pop, 21 jaar oud, geb 1833 in Vierhuizen.

Eltje Rengers Rijkels , geb 1792 in Eenrum, dochter van Renger Rijkels en Eltjen Hindriks Stuit, ged 05-02-1792 in Westernieland,  overl 20-05-1836 in Baflo, 44 jaar oud,  trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1816 in Baflo met Henderikus Sissingh, 23 jaar oud,  dagloner, geb 10-02-1793 in Baflo, zoon van Henricus Sissing,  schoolmeester te Baflo, boerenknecht, later dagloner, en Janna Hendriks, landarbeidster.

'In het jaar duizend achthonderd zes en veertig, den tweeentwintigsten der maand July, zijn voor ons Burgemeester ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Baflo, Arondissement Appingedam, Provincie Groningen, verschenen Ebemint Aldert Wolthuis, oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder, wonende te Baflo, geen bloedverwant van des overledene en Pieter Hendrikus Venhuizen, oud zesentwintig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Baflo, geen bloedverwant van den overledene, welke ons hebben verklaard: dat op den twintigsten der maand July, des jaars duizend achthonderd zes en veertig, des namiddags te twee uur, binnen deze gemeente, en wel te Baflo, is overleden Hendrikus Sissing, oud drieenzeventig jaren van beroep daglooner, laatst gewoond hebbende te Baflo, geboren te Tinallinge, zoon van wijlen Hendrikus Sissing, in leven schoolmeester en Aafke Hendriks, in leven ehelieden, gewoond en overleden te Tinallinge, eheman van Pieterke Berends dagloonster, wonende te Baflo. Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het overlijdens register dezes gemeente; en is deze akte nadat dezelve aan de aangevers was voorgelezen door dezelve nevens ons Ambtenaar van den Burgelijke Stand getekend.'

Henderikus Sissingh,  ged 17-02-1793 in Baflo, overleed 03-10-1864 in Baflo, 71 jaar oud.
Kinderen van Eltje Rengers en Henderikus:

1 Renger Rijkels Sissing3 Jan Hendriks   -  4 Hendrikus
5 Etje Sissing,  -  6 Hendrikus

Renger Rijkels Sissing ,  brievenbesteller, tuinman, geb 13-01-1817 in Warffum, zoon van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels,  is overl 19-02-1895 in Obergum, 78 jaar oud. Hij trouwde met Hendrikje Johannes van den Berg, geb 04-02-1822 in Winsum, dochter van Johannes Hindriks van den Berg en Anje Bernardus Dijkhuizen.
Kinderen van Renger en Hendrikje:

1 Johannes  -  2 Eltje  -  3 Henderikus   -  4 Anje
5 Hinderika Regerdina   - 
6
Hinderika Rengerdina  -  7 Jan  -  8 Pieter
Henderikus Sissing, geb 05-05-1850 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg, is overl 19-12-1912 in Groningen, 62 jaar oud. Hij trouwde met Annechien Steendam. dochter van Johannes Reinders Steendam, schoenmaker, en Janna Harms Hoeksema.
Kinderen van Henderikus en Annechien:
1 Johannes  -  2 Renger
Johannes Sissing , politie-agent, geb 22-09-1872 in Winsum, zoon van Henderikus Sissing en Annechien Steendam,  trouwde, 24 jaar oud, op 19-11-1896 in Groningen met Geertruid Ritzema, 24 jaar oud, geb 16-05-1872 in Leens.
Renger Sissing, geb 1875 in Winsum, zoon van Henderikus Sissing en Annechien Steendam,  trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1902 in Noorddijk  met
Trientje Hommes, 22 jaar oud, geb 1880 in Noorddijk.

Anje Sissing, geb 10-09-1852 in Winsum, dochter van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg.  Anje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1880 in Bedum  met
Nicolaas Zwaving, 23 jaar oud, geb 1857 in Ten Boer, zoon van Albert Jans Zwaving en Pieterdina Franzina Kruizinga. Nicolaas is overl vr 1890, ten hoogste 33 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22-05-1890 in Groningen  met
Friedrich Kimer, 29 jaar oud, geb 19-06-1860 in Pfullendorf (Dld), zoon van
Josef Kimer en Anna Rusch.

 Hinderika Rengerdina Sissing, geb 03-03-1855 in Winsum, dochter van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg, is overleden op 23-01-1933 in Groningen, 77 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1880 in Groningen  met
Harm Walles, 31 jaar oud, geb 13-03-1849 in Groningen, zoon van Geert Walles en Gepke Haverkamp.

Jan Sissing
, timmerman, geb 28-08-1857 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg,  is overleden op 28-02-1935 in Groningen, 77 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1882 in Groningen   met Johanna de Vries, 23 jaar oud,  geb 13-03-1859 in Groningen, dochter van Pieter de Vries en Hindriktje Brinks.
Kinderen van Jan en Johanna:

1 Eltje  -  2 Hillechien
Eltje Sissing, geb 1886 in Groningen, dochter van Jan Sissing en Johanna de Vries, trouwde, 30 jaar oud, op 04-12-1916 in Groningen met Bernardus Michal Ossevorth, 28 jaar oud, metselaar,  geb 1888 in Bedum.
Hillechien Sissing,  geb 1889 in Groningen, dochter van
Jan Sissing en Johanna de Vries,trouwde met Jurrien Bekkering, biljartmaker, geb 1888 in Groningen, zoon van Roelof Roelfs Bekkering, koffiebrander, en Evertje Groeneveld.

Pieter Sissing ,
 timmerman, geb 23-12-1860 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg,  is overl 17-12-1904 in Obergum, 43 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 07-08-1890 in Winsum  met Hendertje Schrder, 25 jaar oud, geb 20-11-1864 in Obergum, dochter van Johann Ernst Christoff Schrder en Stientje Jacobs Vennema. Hendertje is overl 08-06-1950 in Obergum, 85 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hendertje:
1 Stientje -  2 Henderika Rengerdina  -  3 Renger Johan
4 Johan  -  5 Henderika Rengerdina  -  6 Johanna

Stientje Sissing, geb 30-09-1890 in Groningen, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder, is overl 13-01-1948 in Tolbert, 57 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op 05-06-1920 in Leek met Willem Hovinga, 27 jaar oud,  geb 16-07-1892 in Tolbert. Hij is overl 10-02-1959 in Groningen, 66 jaar oud.
Kind van Stientje en Willem:

 Geessienus
Geessienus Hovinga ,  touwslager, geb 05-08-1924 in Tolbert, zoon van Willem Hovinga en Stientje Sissing, is overl 05-09-2002 in Groningen, 78 jaar oud. Hij trouwde met Barberdina Bijma, geboren in Noordhorn.
Kind van Geessienus en Barberdina:
Willem
Willem Hovinga,  geb in Groningen, zoon van Geessienus Hovinga en Barberdina Bijma, trouwde in Leek  met Jeltje Auktje Poelman, geb in Sebaldeburen. Willem Hovinga is oprichter en eigenaar van website: www.graftombe.nl.

Henderika Rengerdina Sissing, geb 04-09-1898 in Winsum, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder, is overleden op 24-06-1962 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1920 in Winsum  met Jacob Rondhuis, 24 jaar oud, rijksveldwachter, geb 27-09-1896 in t Zandt, zoon van Hindrik Rondhuis en Berendje Kuiper. Jacob is overl 30-08-1972 in Drachten, 75 jaar oud.

 Johanna Sissing
,  geb 05-12-1899 in Winsum, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder. Johanna is overl 08-06-1984 in Groningen , 84 jaar oud. Zij trouwde met
Hidde Giesolf, geb 1905 in Leens, zoon van Hidde Giesolf en Saaktje Brilstra. Hidde jr.  is overleden op 03-07-1993 in Winsum, 88 jaar oud.

Jan Hendriks Sissing, geb 11-03-1822 in Baflo, zoon van Henderikus Sissingh en
Eltje Rengers Rijkels, is overl in 1900, 78 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 31-07-1845 in Usquert  met Jantje Meints Luidens, 20 jaar oud. Zij is geboren in 1825 in Kantens.

Etje Sissing,
dagloonster, geb 1829 in Baflo, dochter van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels, trouwde, 27 jaar oud, op 13-12-1856 in Baflo  
met
Jan Kornelis Valk, 31 jaar oud,
boerenknecht, geb 1825 in Den Andel, zoon van Kornelis Jacobus Valk en Aaltje Jans Wilkens. Jan is overl
18-11-1864 in Baflo, 39 jaar oud.
Kinderen van Etje en Jan Kornelis:

1 Aaltje  -  2 Henderikus
 Henderikus Valk , postbode, geb 26-10-1860 in Den Andel, zoon van Jan Kornelis Valk en Etje Sissing,  trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1884 in Delfzijl  met Roelfien Oosterhuis, 25 jaar oud, geb 24-07-1859 in Uitwierde, dochter van Jan Oosterhuis boerenknecht en kruidenier,  en Grietje Bos. Zij is overleden op 13-10-1943 te Groningen.


Kinderen van Henderikus en Roelfien:
1 Jan  -  2 Grietje  -  3 Etje -  4 Aaltje  -  5 Pieter
6 Pieterke  -  7 Eltjo (in de USA: Albert genoemd)  -  8 Henderikus
 - 
9 Harm

Jan Valk, winkelier, geb 03-11-1885 in Delfzijl (Gr), overl 02-04-1955 in Groningen (Gr), 69 jaar oud, trouwde met Trijntje Dusseljee, geb 20-03-1885 in Delfzijl (Gr), dochter van Jans Dusseljee en Trientje Wijdeveld. Trijntje is overleden op 01-03-1973 in Groningen (Gr), 87 jaar oud.

Kinderen van Jan en Trijntje:

1 Hendrikus Valk -  2 Trientje (Tinie) -  3 Jans  -  4 Pieter
Hendrikus Valk, geb 17-02-1914 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee. Hendrikus is overl 18-08-1995 in Groningen. Hij trouwde met Henderika Piersma, geb 20-06-1921  in Haren (Gr), overl 07-06-2006 in Groningen, 84  jaar oud.

Kinderen van Hendrikus en Henderika:

1 Jan  -  2 Henk  -  3 Ria Jofine  -  4 Erik H.J.P.

Trientje Valk, geb Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), dochter van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  trouwde met Leonardus Hettema, geb  27-02-1923 in Menaldum (Fr).
Kinderen van Trientje en Leonardus:
1 Theo Leonardus  -  2 Jan Leonardus
Jans Valk, geb 11-11-1921 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overl in 2007 in Groningen (Gr), 86 jaar oud. Hij trouwde met B Bulthuis.

Pieter Valk, musicus,  geb 12-03-1923 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overleden in 1967 in Groningen (Gr), 44 jaar oud. Hij trouwde met Catharina Togeretz.

Grietje Valk, geb 24-10-1886 in Holwierde (Gr), trouwde, 34 jaar oud, op 20-10-1921 in Delfzijl (Gr) met Jakobus Zwarts, 33 jaar oud, assuradeur,  geb 04-09-1888 in Farmsum (Gr), zoon van Wiebe Zwarts en Arentdina Masson.
Kinderen van Grietje en Jakobus:
1 Wybe -  2 Roelfien
Etje Valk, geb 23-11-1887 in Delfzijl (Gr), trouwde, 31 jaar oud, op 18-07-1919 in Termunten (Gr)  met Lodewijk van der Wal,
30 jaar oud,
electrotechnicus, winkelier, geboren in 1889 in Wagenborgen (Gr), zoon van Hindrik van der Wal en Pieterke Pot.
Lodewijk is overleden op 03-09-1956 in Sneek (Fr), 67 jaar oud.
Kinderen van Etje en Lodewijk:
1 Roelfien  -  2 Pieterke  -  3 Henk  -  4 Henderikus  -  5 Albert
Aaltje Valk, verpleegstergeb 12-06-1889 in Delfzijl (Gr), overl  23-12-1974 in Groningen (Gr), 85 jaar oud,  trouwde, 29 jaar oud, op 19-12-1918 in Groningen (Gr) met Timen Swiers, gezagvoerder grote handelsvaart, 32 jaar oud, geb 09-12-1886 in Delfzijl (Gr), zoon van Derk Swiers, zeeman, vuurtorenwachter en Margaretha Olthof. Timen is overleden op 11-03-1964 in Groningen (Gr), 77 jaar oud.

Aaltje Valk                      Timen Swiers

 Kinderen van Aaltje en Timen:

1 Margaretha -  2 Roelfien  -  3 Derk -  4 Grietje  -  5 Johanna Maria Frouwina


*****

Pieter Valk, ambtenaar gemeente Assen, geb 19-11-1890 in Delfzijl (Gr), trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1917 in Beerta (Gr) met Albertje Thalea Stel, 26 jaar oud, geb in 1891 in Finsterwolde (Gr), dochter van Harm Stel en Gezina Bosker.

Kinderen van Pieter en Albertje:

          1 Henderikus -  2 Herman

Pieterke Valk, geb 28-09-1892 in Delfzijl (Gr),  trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1918 in Bierum (Gr) met Derk Westerkamp, 26 jaar oud, broodbakker, winkelier, geb in 1892 in Wittewierum, Ten Boer (Gr), zoon van Arend Westerkamp, landgebruiker,
en Trijntje Heeres.
Kinderen van Pieterke en Derk:

1 Arend  2 Henderikus Arend  -  3 Hendrik  -  4 Jan  -  5 Trijntje 

Eltjo (Albert) Valk, geb 07-12-1893 in Delfzijl (Gr), overl  februari 1963 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), 69 jaar oud, trouwde, 21 jaar oud, in 1914 in Grand Rapids met Antje Bergman, 18 jaar oud,  geb 13-03-1896 in Grootegast (Gr), dochter van Fokko Johannes Bergman en Emke Schuil. Antje is overleden op 01-03-1974 in Grand Rapids, 77 jaar oud.
Het gezin woonde in 'Kent County'.

Eltjo arriveerde voor de eerste keer op 15-08-1911 met het schip de 'Potsdam' in New York.
Na omstreeks 1913 naar Nederland te zijn geweest, arriveerde hij voor de tweede
keer met de 'Noordam' op 04-05-1914 te New York. (zie www.ellisisland.org)
Kort daarna zijn ze getrouwd.

Kinderen van Eltjo (Albert) en Antje:

1 Anna  -  2 Henry  -  3 Roelfien -  4 Emma  -  5 John

Henderikus Valk, ambtenaar RvA,  geb 02-09-1897 in Delfzijl (Gr),  overl 07-05-1928 in Rotterdam (Z.H.), 30 jaar oud,  trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1922 in t Zandt (Gr) met Aafkelina van Weerden, 23 jaar oud,  geb 24-07-1899 in t Zandt (Gr), dochter van Jan van Weerden, winkelier, bode,  en Stientje Vegter. Aafkelina is overleden op 10-11-1948 in Groningen (Gr), 49 jaar oud.
Kind van Henderikus en Aafkelina:

 Roelfien

Harm Valk, winkelier, geboren op 20-07-1899 in Delfzijl (Gr) overleed op 16-04-1930 in Groningen (Gr), 30 jaar oud.

Catharina Rengers Rijkels , winkeliersche, geb 04-05-1801 in Oldehove, dochter van Renger Rijkels en Eltjen Hindriks Stuit,  is overl 14-06-1832 in Hornhuizen, 31 jaar oud. Zij trouwde, 19 jaar oud, op 28-01-1821 in Kloosterburen  met Luit Jurjens Benes, 27 jaar oud, binnenschipper,  geb 22-12-1793 in Eenrum, zoon van Jurjen Garmts Benes en Jantje Jans Luitjens. Hij is gedoopt op 22-12-1793 in Pieterburen (Ned.Herv.). Overleden op 20-02-1843 in Den Hoorn, 49 jaar oud.

Heilina Hendriks Stuit, dochter van Hendrik Lammerts en Claaske Roelfs Uilersma. Zij is gedoopt op 23-10-1757 in Oldehove. Overleden op 16-07-1829 in Oldehove, 71 jaar oud.  Heilina:
(1) trouwde op 29-06-1783 in Oldehove met
Derk Garmts Uilersma, zoon van Garmt Derks Uilersma en Abeltje Meertens, ged 23-02-1738 in Oldehove, overl vr 1798 in Oldehove, ten hoogste 60 jaar oud.
(2) trouwde op 04-07-1798 met
Simon Thomas Gaaikema, ca 26 jaar oud, landbouwer, geb plm 1772 in Grijpskerk, zoon van Thomas Jakobs Gaaikema en Lutske Hendriks. Hij is overl op 21-12-1826 in Oldehove, ca 54 jaar oud.
Hindriks Stuit, zoon van Hendrik Lammerts en
Claaske Roelfs Uilersma, ged 11-08-1765 in Oldehove, trouwde met Trijntje Tomas Gaaikema, dochter van Thomas Jakobs Gaaikema en Lutske  Hendriks.

Derk Roelfs, zoon van Roelf Derks Uilersma en Ettien Franssen Vonck, ged 11-02-1731 in Oldehove:
(1) trouwde met
Grietje Jans.
(2) trouwde met
Jantje Pieters
(3) trouwde met
Bouwkje Wiegers, geb 04-1724 in Faan, overl 06-08-1760 in Middelstum, 36 jaar oud.

Trijntje Roelfs, dochter van Roelf Derks Uilersma en
Ettien Franssen Vonck,  ged 19-07-1733 in Oldehove,  trouwde met Johannes Schuurman.

Pieter Franssen, 
herbergier te Groningen, zoon van Frans Jacobs Vonck en Claaske Pieters,  ged 17-07-1707 in Oldehove, trouwde omstreeks 1735
met
Antje Wybens.

Jacob Franssen, 
hoveling, zoon van Frans Jacobs Vonck en Claaske Pieters, ged 28-07-1709 in Oldehove, overl  01-04-1771 in Oldehove, 61 jaar oud, trouwde op 31-03-1742 in Oldehove met Hilletie Pieters, dochter van Pieter Cornelis en Antje Outgers. Zij is gedoopt op 19-02-1717 in Oldehove, overleden, 82 jaar oud, begr 14-11-1799 te Oldehove.

Jantien Franssen, dochter van Frans Jacobs Vonck en Claaske Pieters, ged 22-03-1715 in Oldehove, overl 29-09-1789 in Groningen, 74 jaar oud, trouwde op 10-01-1739 in Groningen met  
Herman Upmeijer, zoon van Henrich Johan Upmeijer en Cornelia Swarte. Hij is ged 16-12-1704 in Groningen, overl 02-05-1773 in Groningen, 68 jaar oud.

 
Harm Franssen, zoon van Frans Jacobs Vonck en Claaske Pieters,  ged 20-06-1717 in Oldehove, overl 15-04-1780 in Oldehove, 62 jaar oud, trouwde op 14-04-1742 in Oldehove  met
Grietje Jannes Borgman, ongeveer 25 jaar oud,  geb ca 1717 in Warfhuizen, dochter van Jannes Pieters Borgman,  landbouwer op 't Huis ter Borgh te Warfhuizen,  en Klaaske Tonnis. Grietje is overl ca 62 jaar oud, begr 04-05-1779 te Oldehove.

Buwe Siccama, geb omstreeks 1520, zoon van
Rytsche Attes Sickema. Buwe is overleden vr 1598, ongeveer 78 jaar oud. Hij trouwde met Barbara Taekema, geb ca 1520, overl na 01-09-1574, ongeveer 54 jaar oud.

Kind van Buwe en Barbara:
 Jaey Buwedr (Buwesdochter) Siccama
Jaey Buwedr Siccama, geb omstreeks 1552, dochter van Buwe Siccama en Barbara Taekema, trouwde met Heere Scheltes, overl vr 1593.
Kinderen van Jaey en Heere:
1 Auwe  -  2 Reinou Heeredr.  -  3 Fop Heredr

terug naar boven